ZİLE TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
ZİLE TİCARET BORSASI TARİHÇESİ Zile Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.06.2003 Tarih ve 54 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilen 111 inci borsadır. Fiilen 2003 Ekim ayında faaliyete başlamıştır. Resmi açılışını 13 Kasım 2003 Perşembe günü yapmıştır.Borsamıza kayıtlı 6 meslek grubunda 135 faal üye bulunmaktadır. Borsamızda başlıca Buğday, arpa, mısır, nohut, fiğ, fasulye, ayçiçeği, şekerpancarı, canlı hayvan,mercimek,vb. tescil işlemleri yapılmaktadır.Zahire Pazarında bulunan irtibat Büromuz, Laboratuarımız ve iki adet kantar tartım istasyonları ile üyelerimize faal bir şekilde hizmet vermektedir. VİZYONUMUZ Yönetim sistemi ve çalışma ilkeleri ile üyelerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve ülkemize örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalışmalar yapan, ülke ekonomisinde hak ettiğimiz yeri koruyan kurum olmaktır. GÖREVLERİMİZ * Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. * Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin, tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyarı tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. * Yurtiçi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve Internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. * Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzerine laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. * Bölgeleri içinde borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayını sunmak ve ilan etmek. * Borsa faaliyetlerine ait konularla ilgili resmi makamlara teklif, dilek başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin menfaati olduğu taktirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. * Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. * Yurtiçi fuarları konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. * Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesin de borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. KALİTE POLİTİKAMIZ Zile Ticaret Borsası olarak; 5174 Sayılı Kanun ve Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun, “iyi’ den “mükemmel”e gitmeyi ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmek, üyeleri, yöneticileri, çalışanları arasında yönetişimi esas almak, sürekli gelişen alt yapı, bilgi ağı ve insan kaynağı ile her seferinde iyileşen nitelikte hizmet sunmak, Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için Personelimizin sürekli eğitimi ile motivasyonunu arttırarak güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek, Borsamızca sunulan hizmetleri, üye ve üretici memnuniyetini gözeterek tarafsız, doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, üye bilgilerinin gizlilik ve güvenliği sağlayarak gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. Vizyonumuz Yönetim sistemi ve çalışma ilkeleri ile üyelerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve ülkemize örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalışmalar yapan, ülke ekonomisinde hak ettiğimiz yeri koruyan kurum olmaktır. Misyonumuz Kurumumuzdan hizmet alanlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, üyelerimizin ve çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyan, şehrimizde ticari ahlakın ve ticari faaliyetlerin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini sağlayan kuruluş olmaktır. Kalite Politikamız Zile Ticaret Borsası olarak; Kalitemizi devamlı kılmak ve etkinleştirmek ancak ve ancak eğitimli, sorumluluğunun bilincinde, yeniliklere açık, verimli, kendisini geliştiren, ekip çalışmasına katılan, dinamik, azimli, fedakâr, kalite yönetim sistemini öğrenen uygulayan ve geliştiren çalışanlarla başarabileceğimize inanmaktayız. Sunulan borsa hizmetlerinde ulusal, uluslararası akreditasyon yönetim standartlarını takip ederek kurumsal ve toplumsal faydayı sağlayan, mevcut kaynakları etkin kullanan, ileriye dönük strateji ve hedefleri destekleyen bu alanda ilimizde çalışan tüm kuruluşlara öncülük edebilen, gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi anlayışına sahip mükemmelliği arayan, memnuniyeti sağlayan bir kurum olmak kalite politikamızdır.
Tokat / Türkiye Mail : ziletb@tobb.org.tr Firma Detayı
YOZGAT TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
YOZGAT TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI : MEHMET ERKEKLİ MECLİS BAŞKANI : MEDENİ AKYOL GENEL SEKRETER : NAZİF GENÇARSLAN
Yozgat / Türkiye Mail : yozgattb@hs01.kep.tr Firma Detayı
YERKÖY TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Tarihçe SAYFASINA HOS GELDINIZ. Yerköy Ticaret Borsası kurulmadan önce, Yerköy’deki müstahsiller ürünlerini zahirecilere satmak için ilçenin çeşitli yerlerine caddeye yığmakta idiler. Bu durum çok düzensiz bir görüntü ortaya koymaktaydı. Bu görüntü kirliğini önlemek için Belediye, mahsullerin yığılması için bir Pazar yeri yapmıştır. Yerköy Ticaret Borsasının da kuruluşu bu döneme rastlamaktadır. 1992 yılında, satış salonu ile beraber, faaliyete Geçen borsa ve Pazar yeri görüntü kirliğini önlemesine rağmen, yine de şehrin içerisinde Uzun araç kuyruklarının oluşmasını engelleyememiştir. Yerköy Ticaret Borsası, bu sorunu çözmek üzere, 1996 yılında girişimde bulunarak, şehrin dışında, 167 dönümlük bir araziyi satın alarak “Borsa Sitesi” adı altında düzenlemeyi hedeflemiştir. Üç yıllık süre içerisinde, satış salonun ile beraber, önce depoların inşaatı bitirilmiş ve alım işlemleri başlatılmıştır. 2005 yılında Hizmet binası ve yeni satış salonunun inşaatı başlatılmış, 2006 yılında yeni satış salonu hizmete sunulmuş ve 20014 yılı itibariyle de hizmet binası tam olarak olmamasına rağmen, hizmet vermeye başlamıştır. Geçen 10 yıllık süre içerisinde iki adet kantara sahip olan borsamız Laboratuar hizmetlerini sunmaktadır. MİSYON 5171 sayIlI kanun ile verilen görevleri yerine getirmek. Bölgede üretilen ürünlerin kalite ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak, ürünün piyasaya en iyi fiyatla girmesini sağlamak Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başta üyeler olmak üzere, tüm aktörlerle stratejik iş birlikleri geliştirmektir. VİZYON Tarım ve hayvancılık ile ilgili ticari faaliyetlerin merkezi konumunda, en uygun fiyatlanmanın yapıldığı konusunda piyasanın güveninin tam olduğu, üyeleri ve bölgesi için değer yaratan güvenilir bir borsa olmak.
Yozgat / Türkiye Mail : yerkoytb@tobb.org.tr Firma Detayı
YENİŞEHİR TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Tarihçe Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.02.1991 Tarihli 8798 sayılı emirleri ile Bursa ili Yenişehir ilçesinde kurulmuştur. 27.03.1991 tarihinde Yenişehir Kaymakamlığının emri ile Meslek Gruplandırma Kurulu şu üyelerden oluşmuştur. Meslek Gruplandırma Kurulu Başkanı : Emin YAŞAR Meslek Gruplandırma Kurulu Vekili : Recep BOLACA Meslek Gruplandırma Kurulu Üye : Eğtuğrul KÖRÜSTAN Meslek Gruplandırma Kurulu Üye : Metin ANIL Meslek Gruplandırma Kurulu Üye : Ahmet TAR Meslek Gruplandırma Kurulu Üye : Hüseyin CAN Meslek Gruplandırma Kurulu Üye : Mürtaza AKŞAM 27.04.1991 tarihinde oluşan Borsamız ilk Meclis Kurulu üyeleri Yusuf AYDINOĞLU – H.İbrahim AYDEN – Ahmet TAR – Halil CAMCI – Fadıl MANE – Ertuğrul KÖRÜSTAN – Emin YAŞAR – Hüseyin CAN – Hüseyin İŞSEVER – Lütfü KARASILOĞLU – Erhan YALTA – Mürtaza AKŞAM – Mehmet ŞEN – Recep BOLACA 04.05.1991 Borsamız İlk Yönetim Kurulu Başkan: Emin YAŞAR – Hüseyin CAN – Ahmet TAR – Ertuğrul KÖRÜSTAN – Recep BOLACA Mevzuat » Anayasa ( TOBB’la ilgili madde 135) (doc) » 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu » 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler » Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler » Diğer Yönetmelikler » Esaslar » Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri » 5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat » Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler) (doc) » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (doc) » 5300 Sayılı Kanun » 5300 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler » SEÇİMLERDE KULLANILACAK YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar – Fire, Zayiat ve Randıman Oranları – Örf, Adet ve Teamüller – Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar
Bursa / Türkiye Mail : yenisehirtb@hs01.kep.tr Firma Detayı
VAN TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Misyonumuz Van Ticaret Borsası; Tarımsal ürünlerin, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin, ekonomiye kaliteli ve uygun fiyatlarla kazandırılması, Kayıt dışılığın engellenmesi ve Bölgesel kalkınmada önemli görevler üstlenmesi için kurulmuştur. Borsa; Başta alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek ortamları yaratmak, Alım-satım işlemlerini tescil etmek Bu işlemlere ilişkin İstatistikleri hazırlamak üzere, 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş görevleri yerine getirmektedir. Vizyonumuz Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış, Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan, Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten, Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği kritik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği ve tüm süreçlere dahil ettiği lider bir kuruluş olmak. Kalite Politikamız “Kayıt dışılığı engellemek ve ürünlerin ekonomiye piyasa fiyatlarıyla girmesini sağlamak” temel amacına yönelik olarak; Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun, ilgili mevzuat hükümleri, ISO 9001 Standardı ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak, Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak, Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak, Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak, Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak, Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak, Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak, Ve Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek, bölgesinde kanaat önderi konumunda olan Borsamızın Kalite politikasıdır. TARİHÇE Ülkemizde ilk ticaret borsası kuruluşu Cumhuriyet öncesi döneme rastlamaktadır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Ege, Akdeniz, Trakya ve Marmara Bölgelerinde ticaret borsası kuruluşları hız kazanmıştır. Bölgemizde ise bu süreç 1930’lu yılların sonlarına doğru başlamış ve bölgenin ilk ticaret borsası 1936 yılında Kars’ta kurulmuştur. Bu gün olduğu gibi geçmişte de ekonomisi büyük oranda tarımsal üretime dayanan Van’da, ticaret borsası kurulması için girişimde bulunulmamıştır. 1988’e gelindiğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilimizden giden herhangi bir talep olmaksızın, Van’da Ticaret Borsası kurulması için 28.03.1988 tarih ve 88/222 sayılı onayı vermiştir. Ancak bu onay 1998 yılına kadar karşılıksız kalmıştır. 1998 yılında dönemin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ilimizde eksikliği hissedilen ticaret borsasının kurulması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığa müracaat etmiş ve müracaat uygun görülerek Van Ticaret Borsası Bakanlığın 17.11.1998 tarih ve 1998/119 sayılı onayıyla kurulmuştur.
Van / Türkiye Mail : bilgi@vantb.org.tr Firma Detayı
ÜNYE TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
ÜNYE TİCARET BORSASININ KURULUŞU: İlçemizde Ticaret Borsası nın kurulması ile ilgili çalışmalar 1990 yılında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 27/08/1990 yılında Ünye Borsa Müteşebbis Teşekkül Kurulu oluşturularak ilk başvurusunu Ünye Kaymakamlığına yapmıştır. Bu kurulda yer alan ilk üyeler; Hasan Basri DURAK, Cabbar BÖLÜKBAŞI, Mevlüt İHTİYAROĞLU ve Üzeyir KURT’dur. Yapılan bu başvurunun ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13/09/1990 tarih ve 44337 sayılı Ordu Valiliğine hitaben yazdığı yazıları ile; 5590 sayılı kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33. Maddesine göre Ünye İlçesinde bir Ticaret Borsası kurulması uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak; Ünye İlçesi dahilinde iç ve dış kabuklu fındık,mısır,buğday unu, buğday kepeği, ayçiçeği yağı, soya yağı, mısır özü yağı, pirinç, bulgur, irmik, makarna, arpa, yulaf alım ve satımlarıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin borsaya kayıtlarının yapılması istenmiştir. Kuruluşunu bu şekilde resmi süreçte tamamlayan Ünye Ticaret Borsası ilk seçimlerini 01/12/1990 tarihinde yaparak ilk meclisini oluşturmuştur. İlk seçim de seçmen listesine yazılan seçmen sayısı 125 kişidir. Bu üyelerden ilk defa oy kullanan ve seçimi sonlandıran üye sayısı ise 44’dür. Bu 44 üyenin kullandığı oylarla Ünye Ticaret Borsası ilk seçimini gerçekleştirmiş ve meclisini seçmiştir. Bu seçim sonuçlarına göre Ünye Ticaret Borsasının İlk Meclis Üyeleri: ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER 1- Hasan Basri DURAK 1-Fevzi AYDIN 2-Ahmet ÇAKMAK 2-Yaşar İNCE 3-Halit KARA 3-Nazif YILMAZ 4-Fevzi YİĞİT 4-Mustafa DUMAN 5-Mehmet SAĞLAM 5-Abdulkadir YILMAZ 6-Ahmet İHTİYAROĞLU 6-Selahattin POYRAZ 7-İsmail CERRAHOĞLU 7-Hilmi ALVER 8-Karasan Ltd. Şti. 8-H.Nabi HALICI 9-Mehmet ŞEN 9-M.Yaşar TARAKÇI 10-Ali CENNETOĞLU 10-Yaşar KÖSE 11-Bahattin TAŞ 11-Mehmet YİĞİT 12-Mehmet KURT 12-Osman ŞİMŞEK 13-Abdullah BİRİNCİ 13-Yüksel ÖZDEMİR 14-Erol ÇETİN 14-Cengiz ŞİMŞEK İlk meclisini bu şekilde seçimle belirleyen Ünye Ticaret Borsası daha sonra kendi arasında ilk Yönetim Kurulunu oluşturmak içini 08/12/1990 tarihinde yine ilk seçimini yaparak yeni ve ilk yönetim kurulunu oluşturmuştur. Bu seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Asil üyeleri: Hasan Basri DURAK, Fevzi YİĞİT, İsmail CERRAHOĞLU, Kemal GÜNAY ve Mehmet SAĞLAM olarak belirlenmiş ve Yedek Üyeler ise; Bahattin TAŞ, Halit KARA, Ahmet İHTİYAROĞLU, Ali CENNETOĞLU ve Mehmet KURT ‘dan oluşturulmuştur.Yine yapılan seçim sonrası İlk birlik genel kurul asil üyesi Hasan Basri DURAK, Birlik genel kurulu yedek üyesi ise Ahmet ÇAKMAK olarak belirlenmiştir 1990 yılında kurularak ilk yönetim kurulu ve meclisini seçen Ünye Ticaret Borsasının İlk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri DURAK, ilk Meclis Başkanı ise Ahmet ÇAKMAK olarak seçilmişlerdir. Yıllara göre Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan üyelerimiz şöyledir: 1990-1995 Hasan Basri DURAK 1995-1997 Hasan Basri DURAK 1997-1999 Üzeyir KURT 1999-2005 Hasan Basri DURAK 2005-2009 Osman ATİK 2009-2013 Osman ATİK 2013- - Mustafa USLU Yıllara göre Meclis Başkanlığı yapan üyelerimiz şöyledir: 1990-1995 Ahmet ÇAKMAK 1995-1997 Ahmet ÇAKMAK 1997-1999 Şenel OKUTUCU 1999-2005 Hasan ELOĞLU 2005-2009 Kadir DURAK 2009-2013 Mustafa USLU 2013- - Ahmet DURAK » Anayasa ( TOBB'la ilgili madde 135) (doc) » 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (Değişiklikleri İşlenmiş) (doc) » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (doc) » Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler) (doc) Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar - Fire, Zayiat ve Randıman Oranları - Örf, Adet ve Teamüller - Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar
Ordu / Türkiye Mail : unyetb@hs03.kep.tr Firma Detayı
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Türkiye’de Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dâhil maddelerin alım-satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan ve bu sebeple Borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım-satımının ve fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan Ticaret Borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır. Borsa kurumu ilk kez 15. yüzyılda Fransa, Almanya ve İtalya`nın büyük ticaret kentlerinde kurulmuştur. Türkiye`de ise ilk borsa 2 Aralık 1873 tarihli kararname ile “Dersaadet Tahvilat Borsası" adıyla İstanbul`da kurulmuştur. 15 Nisan 1886 tarihinde kabul edilen “Umum Borsalar Tüzüğü” ile Türkiye çapında Ticaret Borsalarının kurulması olanakları sağlanmış, ilk Ticaret Borsası 1892 yılında İzmir`de “İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası” adı altında kurulmuştur. Uzunköprü`de, 655 sayılı yasa ve tüzüğe göre “Uzunköprü Ticaret Borsası” 1925 yılında kuruldu ve 1926 yılında çalışmaya açıldı. Türkiye’de ilk kurulan borsalardandır. Ancak gelir yetersizliğinden dolayı bu dönemde uzun ömürlü olmamış, 7 yıl sonra kapatılmıştır. İkinci defa, 30 Mart 1936 tarih ve 2/4276 Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden kurulan Uzunköprü Ticaret Borsası, aynı yıl içinde faaliyete geçmiştir. İlk kuruluş tarihine göre, Uzunköprü Ticaret Borsası yurdumuzda kurulan borsaların 10`uncusu, 2. kuruluş tarihine göre de 19`uncusudur. Uzunköprü Ticaret Borsası, kuruluş tarihinden 1958 yılına kadar Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, halen Ticaret ve Sanayi Odasının bulunduğu yerdeki binada hizmet vermiştir. Her iki kuruluşun kapasitesini alamaz duruma gelen bu bina Ticaret Odasına bırakılarak 1958 yılında, Uzunköprü Ticaret Borsası tarafından Tarihi Uzunköprü’nün başında yeni yaptırılan hizmet binası açılmıştır. Ofisler, toplantı salonları, satış salonu, ardiye ve tartı yeri olan ve ilçenin en merkezi noktasındaki bu bina, Uzunköprü Ticaret Borsasının o dönemdeki tüm gereksinimlerini karşıladı. Uzunköprü Ticaret Borsasının üçüncü ve bugünkü hizmet binası, şehrin dışında, Zahireciler Sitesi içinde tasarlanmış ve kurulmuş olma özelliğiyle Türkiye’de bir ilktir. 600 metrekareyi aşan alanı üzerinde toplam 1.297 metrekarelik kapalı alanı olan Borsa binası, 20 Eylül 1990 tarihinde hizmete açılmıştır. Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanlığı, 13 kişilik personeliyle burada hizmet vermekte, UZTB Ürün Tahlil ve Toprak Tahlil Laboratuvarlarında 3 deneyimli ziraat mühendisi görev yapmaktadır. UZTB Satış Salonunda hafta içi her gün saat 10’da seans düzenlenmektedir. Günümüzde Uzunköprü Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş tüzel kişiliğe haiz bir mesleki kuruluştur. 5174 Sayılı Kanunun amacı Ticaret Borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kanun çerçevesinde ticaret yapanların ilgili oda ve/veya borsalara üyeliği zorunludur. Uzunköprü Ticaret Borsasının örgütlenme yapısı da, 5174 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. UZTB, biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana idari yapıdan oluşmaktadır. Seçimle Kurulan Yapı: - Borsa Meclisi - Borsa Yönetim Kurulu - Disiplin Kurulu Atamayla Kurulan Yapı: - Genel Sekreter - Borsa Personeli Uzunköprü Ticaret Borsasının Önceki Dönem Başkanlarını saygı ve şükranla anıyor, Merhum Başkanlarımız için rahmet diliyoruz. MECLİS BAŞKANLARIMIZ ADI VE SOYADI GÖREV SÜRESİ AZİZ YAĞCI 17.11.1951 - 24.04.1953 HALİT ORHON 29.05.1953 - 27.05.1960 HAKKI YÜCEL 17.06.1960 - 26.07.1960 RASİM ERK 31.05.1961 - 14.11.1961 HAKKI YÜCEL 11.12.1961 - 20.11.1962 CELAL GÜRER 03.12.1962 - 12.12.1962 HASPİ KAYALAR 13.12.1963 - 26.11.1966 NURİ RAVALI 27.11.1966 - 07.12.1969 VEYSEL SEZMEZ 08.12.1969 - 07.11.1987 MEHMET PARAKİN 08.11.1987 - 16.03.1992 MEHMET KURUÇAY 1992 - 1997 NACİ ŞENUZ 1997 - 1999 MEHMET ARDA 1999 - 2013 AHMET GÜR 03.05.2013 - 01.04.2018 YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ ADI SOYADI GÖREV SÜRESİ EKREM ÖZER 23.03.1945 – 16.04.1946 HAKKI ÖZBORA 06.05.1946 – 02.10.1946 SAİM UYSAL 09.10.1946 – 16.07.1947 EKREM ÖZER 12.08.1947 – 21.07.1948 KEMAL TÜLÜMEN 25.08.1948 – 09.10.1951 MUSTAFA SOYKAN 28.11.1951 – 27.05.1960 HASAN BUĞDAYCI 02.08.1960 – 16.05.1961 RASİM ERK 29.11.1966 – 31.12.1982 S.SIRRI YALÇINKAYA 01.03.1983 – 15.03.1992 İBRAHİM BUZCU 16.03.1992 - 14.03.2005 ŞEVKİ ALANYA 15.03.2005 – 20.01.2009 RAHMİ EREN 18.01.2009 - 03.05.2013 MİSYON Uzunköprü Ticaret Borsası, bulunduğu coğrafyada üretilen tarımsal ürünlerin, üretim kalitesi ve değerlerini arttırmayı, satış ve pazarlanmasına aracılık ederek üreticilerimizin likidite sorunlarını çözmeyi, bölgemiz ekonomisi ve gelişimine katkı sağlamayı, günümüz koşulları ile üye ve müstahsili mesleki ve güncel konularda bilgilendirmeyi görev edinmiştir. VİZYON Uzunköprü Ticaret Borsası, ürün tahlil laboratuarında yapılan tahlillerle desteklenen ve elektronik ortamda satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyatlarının ülkemiz ve dünyadaki diğer borsalarca referans alınarak takip edileceği, güvenilir bir borsa olmayı amaç edinmiştir. Politikalar Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin ve üreticilerimizin mahsulünü kıymetlendirmeyi, Borsamızdan hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde ve en iyi hizmet anlayışı ile karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı, Personel, üye ve üretici eğitimlerine önem vermeyi, Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, TOBB Akreditasyonu gerekliliklerini sağlamayı ve ötesine geçmeyi, iyi uygulamalar konusunda model teşkil etmeyi Tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz. MALİ POLİTİKA Uzunköprü Ticaret Borsası , TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri`ne ilaveten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini de kullanarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçeleri, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular. Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yolunda stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir. BGYS POLİTİKAMIZ; • Kurumumuza İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Kurumumuzun bilgi varlıklarını korumak, bilgilere erişilebilirliği BGYS sistemi kapsamında tanımlanan yöntemlerle sağlamak ve yasal mevzuat şartlarına uymak, • Kurumumuzda yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak. • Kurumumuzda var olan elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak. • Teknolojik gelişmeleri takip ederek ilkeli ve korunaklı bir şekilde üyelerine hizmet etmek. • Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personele eğitimler vererek Bilgi Güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi sağlamak. • Sistemimizde tespit edilen ya da olası bütün Bilgi Güvenliği açıklarını, BGYS sorumlularına rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak. • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, yapılan işlemleri gözden geçirmek ve takibini yapmak. • Bilgi Güvenliği açısından sözleşmelerden doğabilecek her türlü uygunsuzlukları sisteme zarar vermeyecek şekilde önlemek ve engellemek. • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyacı olan kaynakları temin etmek. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Uzunköprü Ticaret Borsası olarak, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi, aralarında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan Kaynakları Politikamızdır. BASIN YAYIN POLİTİKASI Borsamızın bağlı bulunduğu Kanunlar çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın, internet, radyo yada TV dahil olmak üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip güncelleyerek sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır. ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI Uzunköprü Ticaret Borsası üyelerinin temenni, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, herhangi bir ücret talep edilmediği, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir. SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Uzunköprü Ticaret Borsası, bağlı bulunduğu yasalar ve yetkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile organize eder. Böylelikle hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutarak ve desteklemeyi Sosyal Sorumluluk Politikası olarak amaç edinmeyi taahhüt etmektedir.
Edirne / Türkiye Mail : uzunkoprutb@tobb.org.tr Firma Detayı
UŞAK TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
1886 yılında ülke düzeyinde geçerli olmak üzere "Umumi Borsalar Nizamnamesi" ile genel bir düzenlemeye gidilmiş ve bu düzenleme ile ilk borsa, 1891 yılında İzmir'de Ticaret ve Sanayi Borsası adı altında kurulmuş, bunu 1913'de Adana, 1920'da Antalya, 1924'de Edirne, Konya, Bursa ve 1925'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsaları izlemiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan yeni düzenlemelerle 1950 yılına kadar toplam 24 borsa kurulmuştur. 1950 yılında daha genel ve ayrıntılı bir hukuki düzenlemeye gidilerek çıkarılan 5590 sayılı yasa ile Ticaret Borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları ile birlikte bunların üst kuruluşu olarak kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bünyesinde ama ayrı bir tüzel kişilik olarak düzenlenmiş, zaman içerisinde bu yasada değişiklik yapılarak bugüne gelinmiştir. İlimizde gerçekci piyasa koşullarının oluşması,tüccarın sanayicinin gelişmesi amacı ile 2001 yılında Fevzi Arpacı ve bir gurup tüccar arkadaşıyla birlikte UŞAK TİCARET BORSASI kurulmuştur. İlk yıllarda kırık minare civarında bir apartman dairesinde kiralık işyerinde çalışmalarına başlayan kurumumuz 2004 yılında İsmetpaşa caddesinde kendi mülkünü satın alarak yaşam sürecini devam ettire gelmiştir. 2008 Denizli yolu üzerinde hububat pazarı civarındaki 8500 metrekare arazi satın alınarak 300 metrekare alana oturan 4 kat üzerinde toplamda 1200 metrekare sahip plazasına taşınmıştır. Kurulduğu ilk günkü heyecanından hiçbir şey kaybetmeden,her geçen gün tecrübesine tecrübe katarak yoluna hızlı bir şekilde devam etmektedir. BORSA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel: 0 276 2279795 Faks:0 276 2275452 Adres: Atatürk Mh.1.Yapı Sk No:1 UŞAK VİZYONUMUZ Bölgemizde ticaret hacminde üzerine düşen görevi yerine getirerek piyasa şartlarını olgunlaştırmak. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek üyelerine bilgileri aktarmak,bölge tüccar sanayicisine rekabet edebilir bilgi ve becerileri aktarmak. Bölgemizin cazibe merkezi, olması için gereken her türlü girişime öncülük etmek.bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu üstlenmek. Arz talep dengelerini kontrol ederek,bölgesinde ki tarım kesimine yönlendirici politikalar üretmek. MİSYONUMUZ 5174 sayılı Kanunla tanımlanmış görevi çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ve hayvansal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek serbest piyasa oluşumunu sağlayan, ilgilileri sektörel açıdan bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren, bu bağlamda tarımsal gelişmeye ve ekonomiye katkıda bulunan ve böylece sektörde güçlü teknik donanımı ve yönetsel yapısıyla öncü, kamu tüzel kişiliğe sahip bir kurumdur. Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla ilgili kanun maddesinde verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur. BORSANIN ORGANİSAZYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ SERVİSLERİMİZ Genel Sekreterlik Muamelat Tescil Muhasebe Laboratuar GENEL SEKRETERLIK Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ve yardımcısından oluşmaktadır. Genel Sekreter : Uşak Ticaret Borsası personelinin sevk ve idaresi, egitimi, gelisimi ve verimliliginin artirilmasi, borsa organlarinin öngördügü süreler içersinde düzenli olarak mevzuatin toplanmasi, kararlarin icrasi, borsa tüzelkisiligini ilgilendiren her konuda gereken bilgi ve belgelerin saglanmasi ve gerekli görülenlerin ilgili organlara sunulmasi, borsa üyelerinin mesleklerine dair sorunlarinin ve yürürlükteki mevzuata uygun isteklerini degerlendirmeye alarak, Yönetim Kurulu'na ve Meclis'e raporlanmasi islerini yürütür. Bütün borsa personelinin amiridir. Pınar Ulusoy KARAYOL (info@usaktb.org.tr) MUAMELAT Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri Muamelat ve Kararlar Müdürlüğüne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreter ya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla; Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek, Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek, Tahkim hizmeti vermek, uyuşmazlığın görülmesi amacıyla tahkim kurullarının oluşumunu sağlamak, toplantıları organize etmek, alınan kararları ilgili mahkemeye intikal ettirerek sonuçlandırmak, Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek, Borsanın posta, telefon, internet ve faks ile yapılan iletişim hizmetlerini düzenlemek, Muamelat ve Üyelik İşlemleri: muamelat@usaktb.org.tr TESCİL Uşak Ticaret Borsasın' da yapılan tescil işleminin gerçekleştirilmesi, Uşak Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların stopaj indiriminden faydalanmaları için düzenlemiş oldukları stopaj listeleri veya muhtasar beyannamelerinin onaylanması, fatura tasdik işlemlerinin yapılması, ihracat beyannamelerinin düzenlenmesi, kullanılan Alım Satım Beyannamelerinin düzenli dağıtımı ve toplanılması, yapılan tüm tescil işlemlerinde düzenlenen Alım Satım Beyannamesinde kayıtlı bilgilerin Tescil Defteri'ne dönüştürülmesi amacıyla, yapılan tüm işlemleri kapsar. Tescil: tescil@usaktb.org.tr MUHASEBE Uşak Ticaret Borsası gerçekleşen muhasebe gerektiren işlemlerin yapılması amacıyla, verilen tüm hizmetleri kapsar. Muhasebe: muhasebe@usaktb.org.tr
TURGUTLU TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Vizyonumuz Üyelerimizin ve ticari çevrelerin güven duyduğu, bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya aktif katkı sağlayan, üyelerinin ve toplumun çıkarlarını savunan, çevreye duyarlı ve insana saygılı, güçlü ve örnek bir borsa olmak. Bu kapsamda; Bölgenin verimli arazilerinin, nitelikli iş gücünün, birikmiş sermaye ve girişimcilik potansiyelinin desteklenerek, mevcut kaynakların optimum seviyede kullanılması için İlçenin tüm önemli aktörleri ile birlikte hareket edip üyelerimizin ulusal ve uluslar arası ticari arenada yer almalarını sağlayacak şartları oluşturmak, Bölgeye has ürünlerin ticari değer kazanması ve bu değerin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılması projelerini oluşturmak, Üyelerimiz ve ortaklar arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir kurum olmak, Çağın gereği olarak elektronik ortamda hizmet verebilecek bir kurum olmak. Misyonumuz Üyelerimize, ticari çevrelere ve toplumumuza yasalardan aldığımız hizmet yetkisini kullanarak en üst düzeyde fayda sağlayarak hizmet vermek, bu yolla kurumsal varlığımızı güçlendirerek sürdürmek. Yasalardan alınan görev ve yetkilerimizi üyelerimiz ve ilçemize hizmet için kullanmak, Üyelerimizin haklarının ve çıkarlarının korunması için bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda aktif rol almak, Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamalarını sağlamak, İlçe ekonomisinin geliştirilmesi ve ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin devamlılığının sağlanmasına katkı sağlamak, Turgutlu’ya has ürünlerin (gün balı, üzüm köftesi, üzüm pestili vb.) markalaşma projelerini oluşturmak, Turgutlu’nun ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımının sürekliliğine katkı yapmak, Mevcut destekler ve teşvikler konusunda yatırımcı ve üyeleri bilgilendirmek, Üyelerimiz arasında etik kurallara uyulmasında etkin rol almak. Bu kapsamda, yasal şartları da içeren “Turgutlu Ticaret Borsası’nın Ticari Etik Kurallar Beyanını” hazırlamak. Yönetim Politikamız Katılımcı, etkin, uzlaşmacı, yenilikçi ve faydaya dayalı yönetim uygulamaları ile üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, kurumsal yapımızı sürekli iyileştirmek, Üyelerimiz ile sürekli iletişim halinde olmak, Üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde başarılı olmalarına katkı yapmak, Üye bilgilerinin gizlilik güvenliğini sağlamak, Personelimizin bilgi ve deneyimini sürekli artırarak etkin hizmete dönüştürmek, Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olmak, teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilikleri üyelerimizin hizmetine sunmak ve gerçekleştirmek, Katılımcı ve şeffaf yönetimde etkinliğimizi artırmak ve bunu bir kurum kültürü haline getirmek, Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak. Değerlerimiz İnsan ve Çevre en önemli değerlerimizdir. Üyelerimiz varoluşumuzun sebebidir. Çalışanlarımız kurumumuzun başarısında en önemli unsurdur. Yasalara Uygunluk temel yükümlülüğümüzdür. Turgutlu Ekonomisinin Gelişmesi ve Toplumsal Refahın Yükseltilmesi esas işimizdir. Eğitimli ve İyi Yetişmiş İnsan Kaynakları geleceğimizin garantisidir. Araştırmacı, Birleştirici ve Uzlaşmacı Kurum Olmak misyonumuzu geliştirme metodumuzdur. Borsa Tarihçesi Turgutlu Ticaret Borsası 26.10.1968 Tarihinde kurulmuş olup, ilk borsa meclisi Hüsyein Aykuta, Hilmi Canseven, Halil Kale, İbrahim Tarzan, Hasan Özkızılcık, Hüseyin Karagözlü, Mehmet Göbekli, Veli Tosuner, Hasan Baysallı, Abil Çokgüreşçi'den Müteşekkildir. İlk olarak Koza Pazarı mevkiindeki şimdiki 4Nolu Sağlık Ocağının bitişiğindeki binada hizmete başlamıştır. Daha sonra Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hüseyin Orhan tarafından belediyeye ait Hürriyet Meydanında ye gösterilmiş, Borsamız kendi imkanları ile buraya bir hizmet binası yaparak 1994 yılına kadar bu binada hizmetine devam etmiştir. 1994 yılında yeni açılan Tarım Ürünleri ve Gıda Çarşısına taşınarak burada hizmetine devam etmektedir. Borsa Tanımı ve Görevleri 5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; “ Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel fark; ticaret borsalarında zirai ürünlerin işlem görmesidir. Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zama piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, ticaret borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır. Görevimiz 5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre ticaret borsalarının görevleri şöyledir: Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 51inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
Manisa / Türkiye Mail : turgutlutb@tobb.org.tr Firma Detayı
TRABZON TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
TRABZON TİCARET BORSASI TARİHİ28 Ağustos 2009 Cuma 00:00 Yazı Boyutunu Arttır Yazı Boyutunu Ortala Yazı Boyutunu Azalt Yazdır Borsa, Trabzon'un önemli bir ticari yöre olması ve fındık, tütün, fasulye ile yumurta gibi ürünlerin ihraç edildiği tarihi eskilere dayanan limanı bulunması nedeniyle, bu maddelerin alım-satımlarının günün teknik icaplarına uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 3 Haziran 1926 tarihinde Trabzon Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulmuştur. Borsa, kuruluş tarihi itibariyle Türkiye' deki borsalar arasında 14'üncü sırada yer almaktadır. 1326 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları nizamnamesi hükümlerine göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın gereklilik talebinin Ticaret Vekaletince tasdikiyle faaliyetine başlamıştır. 9 kişi olarak teşekkül ettirilen borsa heyetinde, 3 üye Ticaret Odası'ndan yer almıştır. Diğer üyelerden 4 kişi şehrin tüccarları tarafından seçilmiştir. Borsa katibi ile Borsa Komiser vekili olarak Ticaret Müdürü aza sıfatıyla heyette yer almışlardır. Borsanın kurucusu olarak kayıtlara geçen 9 kişilik heyette şu isimler yer almaştır : Hatip Zade Mustafa Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası) Hacı Ali Hafız Zade Hakkı Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası) Yunus Zade Şefik Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası) Çulha Zade Hüseyin Efendi (Tüccardan) Jiji Hochstrasser Mümessili Süleyman Beyzade Nihat Efendi (Tüccardan) Nemli Zade Tahsin Efendi (Tüccardan) Dihkan Zade Mahmut Efendi (Tüccardan) Memişyazıcı Zade Osman Efendi (Borsa Katibi) Şakir Bey (Borsa Komiseri vekili, Ticaret Müdürü) Her yıl yapılan seçimlerle heyet üyeleri yenilenmiştir. Daha sonra heyetin kuruluş tarzında değişiklik yapılarak, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelen üye sayısı 3'den 2'ye indirilmiş, tüccardan gelen üye sayısı ise 4'den, 5'e yükseltilmiştir. 1943 yılında, 4355 sayılı kanunla aşağıda meslek komiteleri teşekkül ettirilmiştir: Zahiri ve hububat Fındık ve ceviz Yumurta ve fasulye Un Patates Meslek komiteleri şeklinde yapılan gruplandırma, 5590 sayılı Borsalar Kanunu'nun çıkarıldığı 1951 yılına kadar devam etmiştir. 1951 yılından sonra, bölgedeki yumurta, fasulye ve patates üretim ve ihracatında görülen azalma nedeniyle, meslek komiteleri teşekkül ettirilmemiş ve tümü çeşitli gıda maddeleri adı altında bir grupta toplanmıştır. 1961 yılına kadar 5 meslek komitesi teşekkül ettirilemediği için de meclis borsaya kayıtlı olanlar tarafından seçilmek suretiyle teşekkül ettirilmiştir. KALİTE POLİTİKASI17 Ağustos 2012 Cuma 15:51 Yazı Boyutunu Arttır Yazı Boyutunu Ortala Yazı Boyutunu Azalt Yazdır Borsaya Dahil Maddelerin Alım Satımı Ve Borsada Oluşan Fiyatlarının Tespit, Tescil Ve İlânı İşleriyle İştigal Etmek, Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek, Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir. Misyonumuz Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak. Araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüterek, üretimde verimliliği artırmak, bölgesel ürün çeşitliliğini geliştirmek. %100 memnuniyet düzeyinde ve sürekliliği sağlayacak biçimde hizmet vermek üzere, üyenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve karşılamak. Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yaklaşımlar ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak. Hizmetlerde etkinliği sağlamak ve verimliliği artırmak için, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak. Sosyal sorumluluğu, paydaşlarıyla işbirliği ve hazırladığı makro projeleriyle, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak, Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak, gerektiğinde müstahsillerin yetkinliklerini geliştirmek için ilgili taraflarla stratejik ortaklıklar kurarak projeler geliştirmek. Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek. Vizyonumuz Kalkınmanın anahtarı konumundaki üyelerine, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yaratma süreçlerinde, her türlü desteği vererek; Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir hale getiren, Bölgesel kalkınmadaki rolü gereği; Ekonomik ve sosyal politikaların belirlenme süreçlerinde etkin ve yönlendirici, Piyasaların düzenlenmesinde büyük pay sahibi, İlgili aktörler tarafından rol model olarak benimsenen, Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden, Hizmetlerini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren, Çağdaş Yönetim anlayışına sahip, güvenilir ve saygı duyulan bir borsa olmak..
Trabzon / Türkiye Mail : info@tb.org.tr Firma Detayı
TOKAT TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Tarihçe Ayrıntılar Cuma, 11 Ekim 2013 13:06 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 3350 Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde, borsaya dahil maddelerin alım ve satımı,fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere 5590 Sayılı Kanunun 2567 sayılı kanunla değişik 33’ncü maddesine istinaden, çalışma alanları Tokat il sınırları ile çevrili olmak üzere 1988 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün onayı ile kurulmuş olup,İlk olarak G.O.P Bulvarı üzerinde bulunan,Saray İş Hanı adresinde küçük bir büroda hizmet vermeye başlamıştır. İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi sonucu 03.01.1988 Tarihinde Yargı denetiminde yapılan kesinleşmiş seçim sonuçlarına göre; Kurucu Meclis Üyeleri 1 Mustafa ÇAVÄ Meclis Başkanı 2 Recai YILDIRAY Meclis Başkan V. 3 Burhan YAMANOĞLU Meclis Üyesi 4 Ahmet ÇELTEK Meclis Üyesi 5 Necdet Duran KOÇ Meclis Üyesi 6 Ahmet DÖKÜLEN Meclis Üyesi 7 Mustafa YAŞAR Meclis Üyesi 8 Oktay SALEPÇİGİL Meclis Üyesi 9 Dursun ALTUNTAޞ Meclis Üyesi 10 Hüsamettin BAޞÇIOОLU Meclis Üyesi 11 Selami EŞMELER Meclis Üyesi 12 SadIk YILDIZ Meclis Üyesi 13 Ömer ESÇAN Meclis Üyesi 14 RüŞtü ÇELİK Meclis Üyesi Yine Ä°lçe seçim Kurulu gözetiminde 07.01.1988 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu kesinleşmiş seçim sonuçlarına göre; Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Burhan YAMANOОLU Yönetim Kurulu Başkanı 2 Dursun ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Başkan V. 3 Ahmet ÇELTEK Yönetim Kurulu Üyesi 4 Ahmet DÖKÜLEN Yönetim Kurulu Üyesi 5 Ömer ESİN Yönetim Kurulu Üyesi Kanun gereği çalışma alanı Tokat Merkez ve ilçeleri olarak belirlenen Ticaret borsamız, Amasya ilinde ikamet eden Esnaf ve Sanayicilerin talepleri doğrultusunda alınan, 04.09.1991 tarihli Meclis kararı ile,Ticaret Borsası bulunmayan Amasya Merkez ve Çalışma alanımız sınırlarına yakın olan bazı ilçelerini de çalışma alanına dahil etmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12.06.2003 tarihli yazısı ile Zile İlçemizde Ticaret Borsası kurulması uygun görüldüğünden Zile ilçesi çalışma alanımızdan çıkartılmış ve Ticaret Borsamız çalışma alanı Zile İlçesi dışarıda kalacak şekilde il sınırları olarak yeniden belirlenmiştir. Kuruluşundan bu güne Tokat ve ilçelerinde faal olarak çalışan Ticaret Borsamız İşlem hacmini günden güne artırarak,bölgemizde etkin ve verimli bir kuruluş haline gelmiştir.15.08.2010 tarihinde kendi hizmet binasına taşınarak, gerek personel gerekse donanım yönünden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir. Mevzuat Ayrıntılar Cuma, 11 Ekim 2013 12:56 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 1392 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler işlenmiştir. 14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/6/2007 tarih ve 5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen değişiklikler işlenmiştir. 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunun 538-541 inci maddeleri ile getirilen değişiklikler işlenmiştir. 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 30/07/2008 tarih ve 5795 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile getirilen değişiklikler işlenmiştir. 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazetenin 1.mükerrerinde yayımlanan 18/2/2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunun 31ci maddesi ile getirilen değişiklik işlenmiştir. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. - Bu Kanun; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları kapsar. Tanımlar MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını, c) Borsa: Ticaret borsası ve ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsalarını, d) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, e) Personel: Oda, borsa ve Birlikte çalışanları, İfade eder. İKİNCİ KISIM Odalar BİRİNCİ BÖLÜM Odalara İlişkin Genel Esaslar Odalar MADDE 4. - Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odaların kurulması MADDE 5. - Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur. Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır. Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve sanayi odası, ticaret odası adını alır. Mevcut ticaret ve sanayi odasının ayrı odalar halinde kurulmasıyla, ticaret ve sanayi odasına bir önceki yıl sanayiciler tarafından ödenmiş olan yıllık ve munzam aidat tutarlarının yarısı, sanayi odasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde yeni kurulan sanayi odasına devredilir. Coğrafi bölge odaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır. Ancak; a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler, b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri, c) İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler, d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler, e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri, Sanayici sayılmazlar. Deniz ticaret odası kurmak için, ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden; a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler, b) Gemi acenteleri, c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler, d) Stivedor ve puantaj firmaları, e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları ve sürveyörleri, f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi akaryakıt ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar, g) Marina ve liman işletme firmaları, h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar, ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı deniz sporları ile uğraşan firmalar, Başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru sahiplerinin en az yüzde onunun gemi sahibi olması gerekir. Odaların kuruluş ve çalışma alanları MADDE 6. - Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unvanda başka bir oda kurulamaz. Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. Oda şubeleri MADDE 7. - İlçenin bulunduğu ilde kurulu oda nev’inden olmak şartıyla, bir ilçede faaliyet gösteren tacir ve/veya sanayici sayısı bini aştığı takdirde ticaret ve sanayi odası şubesi veya ticaret odası şubesi, faaliyet gösteren sanayici sayısı ikiyüzelliyi aştığı takdirde sanayi odası şubesi; faaliyet gösteren deniz taciri sayısı yüzü aştığı takdirde deniz ticaret odası şubesi, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin kararı ile kurulur. Bölge odaları kapsadıkları illerde şube kurabilirler. Bölge odasının kurulması ile kurucu il odaları şube haline dönüşür. İlçe odaları, meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla il odasının şubesine dönüşebilirler. Şubelerde, o ilçede faaliyet gösteren tacir veya sanayici üyeler arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle en az on kişilik meclis oluşturulur. Meclis üyeleri kendi aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Yönetim, kendi arasından bir şube başkanı ve başkan yardımcısı ile bir sayman belirler. Odalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayıyla bazı yetkilerini şube meclisine devredebilir. Şubelerin kuruluş ve işleyişi, bütçeleri, odaların görevlerinden hangilerinin şubeler tarafından yerine getirileceği ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Oda temsilcilikleri MADDE 8. - Oda şubesi bulunmayan ilçelerde, beldelerde ve endüstri bölgeleri ile organize sanayi bölgelerinde oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile oda temsilciliği kurulabilir. Oda temsilciliği, faaliyet gösteren ve oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen bir üye veya oda personeli tarafından yerine getirilir. Oda temsilcisine yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyulacak personel, yetkileri belirlenerek oda yönetim kurulu tarafından atanır. Oda temsilcilerine verilecek görev ve yetkiler, Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Odalar, çalışma alanları dışındaki yerlerde şube, temsilcilik ve benzeri birimler açamazlar. Odalara kayıt zorunluluğu MADDE 9. - Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler. Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar. Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır. Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz. Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Değişikliklerin bildirilmesi MADDE 10. - Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. Ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir. Ancak bunlardan ticaret odasına kayıtlı olmayanların ticarî faaliyetlerinin devam etmesi halinde durum, re’sen kayıtlarının yapılması için ilgili ticaret odasına bildirilir. Ticaret odasına kayıtlı iken sonradan sanayicilik vasfını kazanan üyelerin tacirlik sıfatı devam ediyorsa, kaydı silinmeden; etmiyorsa, kaydı re’sen silinerek, sanayi odasına üye kaydı yapılmak üzere durum değişikliğine ilişkin bildirim ticaret odasınca en geç otuz gün içinde ilgili sanayi odasına bildirilir. Odalarda ehliyet, temsil ve imza yetkisi MADDE 11. - Odalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Odaların görevleri MADDE 12. - Odaların görevleri şunlardır: a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlar. İKİNCİ BÖLÜM Oda Organları, Oluşumları ve Görevleri Oda organları MADDE 13. - Odanın organları şunlardır: a) Meslek komiteleri. b) Meclis. c) Yönetim kurulu. d) Disiplin kurulu. Oda meslek komiteleri MADDE 14. - Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Oda meslek komitelerinin görevleri MADDE 15. - Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır: a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda meclisi MADDE 16. - Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler. Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Oda meclisinin görevleri MADDE 17. - Oda meclisinin görevleri şunlardır: a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda yönetim kurulu MADDE 18. - Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir. Oda yönetim kurulunun görevleri MADDE 19. - Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri MADDE 20. - Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. Oda disiplin kurulu MADDE 21. - Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Oda disiplin kurulunun görevleri MADDE 22. - Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır: a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Oda Gelirleri ve Bütçe Oda gelirleri MADDE 23. - Odaların gelirleri şunlardır: a) Kayıt ücreti. b) Yıllık aidat. c) Munzam aidat. d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler. e) Belge bedelleri. f) Yayın gelirleri. g) Bağış ve yardımlar. h) Para cezaları. ı) İştirakler kârı. j) Gemilerden alınacak ücretler. k) Misil zamları. l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri. m) Tarife tasdik ücreti. n) Sair gelirler. Odalarda kayıt ücreti ve yıllık aidat MADDE 24. - Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir. Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün içinde oda meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar. Munzam aidat ve navlun hasılatından alınacak pay MADDE 25. - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır. Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatı, şube veya fabrikanın bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır. Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez. Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar. Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla oda yönetim kurulunca teklif ve oda meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, ticaret veya ticaret ve sanayi odasına ödenir. Odalarda belge bedelleri ve ücretler MADDE 26. - Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır: a) Fatura suretlerinin onayı. b) Rayiç fiyatların onayı. c) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı. d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları. e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler. f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler. g) Ticarî kefalet onayları. h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri. ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri. j) Yerli malı belgeleri. k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı. l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri. m) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar. n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi. o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler. p) Mücbir sebep belgeleri. r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri. s) Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler. t) Ticaret sicili hizmetleri. u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. Deniz ticaret odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir. Odaların bütçesi MADDE 27. - Odaların bütçeleri, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurullarınca hazırlanır ve meclislerince onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır. Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları MADDE 28. - Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır. Borsanın kuruluşu MADDE 29. - Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça kurulur. Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli borsalar da kurulabilir. Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu borsalar şube haline dönüşür. Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tâbidir. Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadırlar. Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir. Borsaların çalışma alanları MADDE 30. - Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. Borsa şubeleri MADDE 31. - Bölge ticaret borsaları kapsadıkları çalışma alanlarında şube kurabilirler. Borsalar, çalışma alanları içinde borsa meclisi kararıyla şubeler açabilirler. Şubelerin bulunduğu il ve ilçede faaliyet gösteren borsa üyeleri arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle en az on kişilik meclis oluşturulur. Meclis üyeleri kendi aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Yönetim kurulu, kendi arasından bir şube başkanı ve başkan yardımcısı ile bir sayman belirler. Borsalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayı ile bazı yetkilerini şube meclisine devredebilirler. Bölge borsasının kurulması ile kurucu il borsaları şube haline dönüşür. İlçe borsaları, kendi meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla il borsasının şubesine dönüşebilirler. Şubelerin kuruluş ve işleyişi, bütçeleri, borsaların görevlerinden hangilerinin şubeler tarafından yerine getirileceği ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Borsaya kayıt zorunluluğu MADDE 32. - Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur. Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir. İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar. Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler. Borsada ehliyet, temsil ve imza yetkisi MADDE 33. – Borsalar; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. Borsanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Borsayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Borsanın görevleri MADDE 34. - Borsanın görevleri şunlardır: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. İKİNCİ BÖLÜM Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri Borsa organları MADDE 35. - Borsanın organları şunlardır: a) Meslek komiteleri. b) Meclis. c) Yönetim kurulu. d) Disiplin kurulu. Borsa meslek komiteleri MADDE 36. - Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden; üye sayısı onbini aşan borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Borsa meslek komitelerinin görevleri MADDE 37. - Borsa meslek komitelerinin görevleri şunlardır: a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek. b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmalarına karar vermek. c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Borsa meclisi MADDE 38. - Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler. Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Borsa meclisinin görevleri MADDE 39. - Borsa meclisinin görevleri şunlardır: a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Borsa yönetim kurulu MADDE 40. - Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir. Borsa yönetim kurulunun görevleri MADDE 41. - Borsa yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Borsa yönetim kurulunun yetkilerinin devri MADDE 42. - Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. Borsa disiplin kurulu MADDE 43. - Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Borsa disiplin kurulunun görevleri MADDE 44. - Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır: a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borsa İşlemleri Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları MADDE 45. - Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir nitelikteki misli mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit edilmemiş olan mallarla misliyattan olup yerel ihtiyaçları karşılayan maddeler ile canlı veya kesilmiş hayvanlar da borsaya tâbi maddeler arasına alınabilir. Döviz ve kıymetli madenler bu Kanun kapsamı dışındadır. Borsa kurulan yerlerde, hangi malların borsada alım ve satımının zorunlu olduğu ve bunların en az miktarları, borsa meclisinin teklifi ve Birliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir ve ilgili borsa tarafından yerinde ilân olunur. Bakanlık, değişen piyasa şartlarında, borsada yeterli arz ve talebi bulunmayan veya ticarî teamüllere göre borsalarda alım satıma konu olmayan malları, genel olarak veya borsalar itibarıyla borsaya tâbi maddeler arasından çıkarabilir, ticaret borsalarının, bölge ticaret borsalarının ve ürün ihtisas borsalarının kotasyonunda yer alacak veya almayacak ürünleri ve borsaya tâbi maddelerin en az alım satım miktarlarını yeniden belirleyebilir. Bakanlığın bu konudaki kararları da borsalar tarafından yerinde ilân edilir. Borsa çalışma alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en az miktarlarının üzerinde kalan miktarlarının alım ve satımının, belirlenen borsa yerinin dışında yapılması yasaktır. Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü takip eden otuz gün içinde borsaya tescil ettirilmesi şartı ile borsa yerinin dışında alınıp satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. Ancak Birlik, borsalarca alınacak bu gibi istisnai kararları kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırabilir. Borsa işlemlerinin tescili MADDE 46. - Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 1) İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 2) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. d) Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok onbinde beştir. İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Borsada alım satım yapanlar MADDE 47. - Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapanlara borsa komisyoncusu; başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapanlara borsa ajanı; borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapanlara borsa simsarı denir. Bunlar, borsaya dahil olmayan maddeler üzerinde borsa dışında işlem yapabilirler. Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerinde, borsaya kayıtlı olanların kendileri, borsaya kayıtlı olmayan üretici ve imalatçılarla birinci fıkrada yer alan aracılardan başkalarının borsada işlem ve faaliyette bulunmaları yasaktır. Borsa komisyoncusu, ajan veya simsar olarak kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti beş misli tahsil olunur. Gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracıların, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkileri ile gerçek ve tüzel kişi aracılarda aranılacak nitelikler, çalışma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü bulundukları kurallar ile bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunan aracılara uygulanacak olan ve bu Kanunda öngörülen disiplin ve para cezaları ve aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin diğer hususlar, Birlikçe hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarların aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere, borsa meclisince tespit edilir ve Birlikçe onaylanır. Borsa işlemlerine ilişkin yönetmelikler MADDE 48. - Borsalarda alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağı, yönetim kurullarınca hazırlanıp meclislerce onaylanacak yönetmeliklerde gösterilir. Alivre ve vadeli alım satım yapılan borsaların uygulayacakları usuller, Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ticaret Borsalarının Gelirleri ve Bütçe Borsa gelirleri MADDE 49. - Borsanın gelirleri şunlardır: a) Kayıt ücreti. b) Yıllık aidat. c) Muamele tescil ücreti. d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler. e) Belge bedelleri. f) Yayın gelirleri. g) Bağış ve yardımlar. h) Para cezaları. ı) Misil zamları. j) Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket kârları ve döviz gelirleri. k) Sair gelirler. Borsaya kayıt ücreti ve yıllık aidat MADDE 50. - Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün içinde borsa meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar. Ücretler ve belge bedelleri MADDE 51. - Borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Borsaca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. Borsalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır: a) Eksper raporları. b) Analiz raporları. c) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler. d) Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler. e) Teamüller hakkında istenen belgeler. f) Fatura onayları. g) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı. h) Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı. ı) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri. j) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler. k) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda verilecek hizmetler. l) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri. m) Yerli malı belgesi. n) Diğer hizmetler. Borsa bütçesi MADDE 52. - Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Ürün İhtisas Borsaları Ürün ihtisas borsaları MADDE 53. - Ekonomik gereklilikler gözetilerek güven, serbest rekabet ve istikrar içinde, kotasyonundaki bir veya birden çok ürünün arz ve talebini buluşturan; yürürlükteki ürün standartlarına göre tasnif edilmiş ürünlerin, kendilerince organize edilen fiziki veya elektronik mekânlarda alım satımına aracılık eden; ürünlerin gerek fiziki, gerekse ürünü temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetleri ve alivre sözleşmelerin ticaretini yürütebilen; işlemlere ilişkin güvenilir kayıt ve saklama imkânları bulunan; oluşan fiyatları, ürettiği bilgileri, diğer benzer ve alternatif piyasaları izleyebilecek ve duyurabilecek bilgi işlem, teknik ve elektronik donanım, kurumsal ve malî alt yapıya sahip olan; faaliyet alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilen anonim şirket statüsünde ürün ihtisas borsaları kurulabilir. Kuruluş izni alan şirkete, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile öngörülen şartları taşıdığının tespiti halinde Bakanlıkça faaliyet izni verilir. Faaliyet izni alan şirket, ürün ihtisas borsası anonim şirketi unvanıyla faaliyet gösterir. Ticaret borsaları, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak olabilir veya aralarındaki sözleşme uyarınca bunların acentesi olarak çalışabilirler. Ürün ihtisas borsalarının yönetim kurulunun bir üyeliği için Bakanlıkça atama yapılır. Ürün ihtisas borsaları ve ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeciliği yapan şirketler kurabilir ve ortak olabilir. Ürün senetlerine ilişkin; alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve satıcı ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım satıma ilişkin diğer hususlar, borsanın sorumluluğunda olup, bu işlemlerden dolayı doğan zararlar borsa tarafından tazmin edilir. Alivre sözleşmeler, Türk Ticaret Kanununun 743 üncü maddesinde belirtilen cirosu kabil olan diğer senetler gibi ciro edilebilir. Bu sözleşmelerde aranacak şartlar ile alivre alım satımlarda aranacak usul ve esaslar, ilgili borsaca hazırlanıp, Birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Alivre sözleşmeler ile lisanslı depolarca düzenlenen kıymetli evrak hükmündeki ürün senetleri ve ürünü temsil eden benzer senetlerin alım satımı ve rehni gibi işlemlerin ürün ihtisas borsalarında kontrolü ve tescili zorunludur. Ancak, kota edilerek ilgili ürün senedinin ve alivre sözleşmelerin alınıp satıldığı bir ürün ihtisas borsası faaliyette bulunmuyorsa bunlar teknik, kurumsal ve malî alt yapısının yeterliliği tespit edilen ve Bakanlıktan izin alan ticaret borsalarında işlem görür. Borsada tescil gerçekleşmedikçe ürün mülkiyeti başkasına devredilemez . Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzer belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Ürün ihtisas borsalarının, bu Kanunda yazılı görevlerini yerine getirebilmek için yeterli alt yapı, sermaye ve ortaklık yapısı, üyelik, teknik donanım, uzman personel, organizasyon, hizmet birimleri, kayıt sistemi, diğer oda ve borsalarla ve Birlikle ilişkileri, temsilci ve delege görevlendirmeleri, organlarda temsil edilmeleri, bunların kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, Birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakanlık, bu maddede belirtilen görev ve işlevleri yapacak ürün ihtisas borsalarının güven, açıklık ve istikrar içinde faaliyet göstermesine, verecekleri hizmet ve karşılığında alacakları ücret ve komisyonlara ilişkin düzenlemeler yapmaya, mevzuata aykırılık veya kamu menfaatinin korunması ya da olağan dışı menfi durumlarda uyarma, talimat verme, her türlü tedbiri alma, faaliyetlerinin bir veya birkaçını durdurma, faaliyet iznini askıya alma veya iptal etme, mahkeme kararıyla yönetimine ve malvarlığına el koyma, tasfiyesini istemeye yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Birlik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MADDE 54. - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur. Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır. Birlikte ehliyet, temsil ve imza yetkisi MADDE 55. - Birlik; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehnetmeye, kamulaştırma yapmaya, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme yardımları yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere ve kooperatiflere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidir. Birliğin hukukî temsilcisi Birlik Başkanıdır. Birlik adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi Birliği hukuken bağlayan hukukî işlemleri imzalamaya; kendilerine genel kurul veya yönetim kurulu tarafından verilen limitler dahilinde Birlik Başkanı veya Genel Sekreter münferiden, limitleri aşan işlemlerde ise Birlik Başkanı ile Genel Sekreter müştereken yetkilidirler. Ayrıca bu işlemleri, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen bir üye ve genel sekreter müşterek imzaları ile yapmaya yetkilidirler. Birliğin görevleri MADDE 56. - Birliğin görevleri şunlardır: a) Odaları ve borsaları güçlendirecek ve aralarında işbirliği ile uyumlu çalışma, gelişme imkânları sağlayacak karar ve tedbirleri almak ve gerekli teşkilâtı kurmak; sektör meclisi adı altında istişarî nitelikte üst kurullar oluşturmak; oda ve borsaların kanunî amaç ve görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, fikrî yardımda bulunmak; gerektiğinde oda ve borsaların çalışma ve işlemlerinin mevzuat esasları içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili oda veya borsanın talebi üzerine gerekli incelemeleri yapmak ve önerilerde bulunmak. b) Oda ve borsa faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin standardizasyonunu, muhasebe kayıtlarının ortak usullerde tutulmasını ve üyelere ilişkin bilgilerin Birlik merkezinde toplanmasını sağlamaya yönelik olarak gerekli elektronik alt yapıyı kurdurmak ve ticarî sırların korunmasını gözeterek işletimini sağlamak; oda ve borsalardan üyelik kayıtları ile aidatlara ilişkin bilgi ve belge talep etmek, bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak. c) Bu Kanunda Birlikçe çıkarılacağı belirtilen yönetmelikleri düzenlemek, oda ve borsaların iç yönergelerini onaylamak. d) Ülkenin iktisadî durumu hakkında raporlar hazırlamak, oda ve borsalarca bu konuda hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek, Ekonomik ve Sosyal Konseyde ve benzeri kurum, kurul, komisyon ve kuruluşlarda ticaret ve sanayi kesimini temsil etmek. e) Yabancı ülkelerdeki oda, borsa ve benzeri ilgili organizasyonlar tarafından düzenlenen raporları incelemek ve ülkemizi ilgilendiren kısımları derleyip yayınlamak; gelişen dünya koşullarında ulusal ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak; Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerde bu sektörlerin haklarını gözetmek; Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar yapmak, oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek. f) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesini kurmak ve faaliyetlerini yürütmek. g) Ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenlemek, bunlara katılmak; oda ve borsalara yurt içi fuarlar konusunda yapılan ve Birliğe intikal ettirilen müracaatları inceleyip karara bağlamak; fuar şirketlerine yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi vermek; yabancı ülkeler ticaret ve sanayi odalarının vekillik, mümessillik ve muhabirliğini kabul ve ifa etmek; Birliğin faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak veya bu tür kuruluşlar, iş konseyleri, ekonomik işbirliği komiteleri kurmak, uluslararası toplantılara katılmak; yurt içinde ve yurt dışında ticaret merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak; ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili etkinliklere katılmak; gerektiğinde bu tür faaliyetleri teşvik etmek, maddî destekte bulunmak; yabancı ülke oda ve birlikleri ile işbirliği komiteleri kurmak, bunlarla kapsamlı ve etkin işbirliği yapmak. h) Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki Türk veya Türk-yabancı ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına gerektiğinde yardımlar yapmak; gerektiğinde Bakanlığın izni ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurmak. ı) Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması için gerekli önlemleri almak, mevzuat uyarınca Bakanlık ve bakanlıklar tarafından bu ve benzeri konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve gerekli teşkilâtı kurmak. j)Talepleri halinde oda ve borsaların üyeleri arasındaki ihtilafları hakem olarak çözmek üzere yüksek tahkim heyeti kurmak. k) Özel sektörün ekonomik politikalarını belirlemek; dünya ekonomisi ile entegrasyonu teminen gerekli dış ekonomik ilişkilerin tesisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek ve bu ilişkilerin yürütülmesinde yardımcı olmak. l) Sermaye piyasası, yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi, ithalat -ihracat rejimi kararları, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi ve vergi ile ilgili konularda resmî mercilere görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu konularla ilgili toplantılara katılmak; küçük ve orta ölçekli işletmeleri pazarlama, finansman, araştırma-geliştirme çalışmalarında teşvik etmek. m) Bakanlığın gözetimi ve denetiminde Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini çıkarmak. n) Yeni oda ve borsa kurulması, mevcut oda ve borsaların çalışma alanlarının genişletilmesi ya da daraltılması, mevcut oda ve borsaların dağılması ile kayıt ücretleri, aidatlar ve alınacak ücretlere ilişkin konularda bu Kanunla verilen görevleri yapmak. o) Belirli madde bazında büyük miktarda işlem hacmine sahip ve salon satış usulüyle çalışan borsaların teknik olarak güçlendirilmeleri ile yurt içi ve yurt dışı borsalar arasındaki iletişimi sağlamak üzere, gelişen teknolojinin sunduğu imkânlardan da yararlanarak, çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak. p) İthal malların fiyatları ile ilgili uyuşmazlık halinde, talep eden kuruluşa konuya ilişkin teknik bilgi sağlamak. r) Odalarca düzenlenecek kapasite raporları ve benzeri belgeleri incelemek ve onaylamak. s) İlgili mevzuat uyarınca, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknopark kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş veya kurulacak olanlara katılmak. t) Yurt içinde ve uluslararası ticarî anlaşmazlıklarda görev alacak tahkim kurumlarını ve uygulanacak tahkim şartlarını oluşturmak, tahkim konusunda odalarca yapılacak çalışmaları desteklemek. u) Ticaret ve sanayi kesimi ve faaliyetleri konusundaki bürokratik engellerin kaldırılması, özelleştirmenin hızlandırılması, yatırım teşviklerinde yatırım konusu ve yerinin belirlenmesi, ülkenin sanayi, ticaret, tarım, turizm ve hizmet sektörlerinin envanterinin çıkarılması konularında çalışmalar yapmak; ticaret ve sanayinin bünyesi ile işletme büyüklükleri, işçi sayıları konularında istatistiki bilgiler derlemek ve yayınlamak; elektronik ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, gerekli araştırma birimlerini kurmak, sayısal sertifika verilmesi ve internet alan adı tahsisi konusunda önerilerde bulunmak. v) Bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde verilecek görevleri yapmak, ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla resmî mercilere görüş bildirmek ve öneride bulunmak. y) Uluslararası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dahil TIR ve ATA karneleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler ile EAN -UCC çizgi kod sistemine ilişkin çalışmaları yürütmek. z) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, yüksekokullar, meslekî ve teknik eğitim kurumları kurmak, kurulmuş bulunanlara iştirak etmek, işbirliği yapmak; ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görev tanımları yapmak, bu görev tanımlarına uygun öğretim programları hazırlanması ve uygulanmasını teşvik etmek; odalarca sürdürülen çıraklık ve meslekî eğitim hizmetlerinin uyumlu yürütülmesini teminen uygulamalara rehberlik etmek; oda ve borsaların yönetici ve personeline yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak, uygulamak, bu amaçlarla gerektiğinde bir meslekî eğitim merkezi kurulmasını sağlamak. Birlik, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde kendisine tevdii halinde, mevzuatla bakanlıklara veya kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görevleri de yerine getirir. Sektör meclisleri MADDE 57. - Birlik Yönetim Kurulu, istişarî nitelikte olmak, sektörel gelişmeyi teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla turizm, ulaştırma, müteahhitlik, sanayi bölgeleri, teknoloji bölgeleri, serbest bölgeler gibi gerekli gördüğü sektörlerde o sektörün Türkiye sektör meclisini oluşturur. Bu meclisler, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi oda ve borsa mensupları ile ihtisas sahipleri arasından Birlik Yönetim Kurulunca seçilen en çok kırk kişiden oluşur. Meclis üyeleri kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Sektör meclislerinin kuruluş ve işleyişi ile faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, Birlik tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak yönetmelikle belirlenir. (5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen fıkra) Sigorta acenteleri için oluşturulacak sektör meclisiyle ilgili Sigortacılık Kanunundaki hükümler saklıdır. Türk-yabancı veya yabancı-Türk odalar ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu MADDE 58. - Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, tek taraflı veya çok taraflı Türk-yabancı veya yabancı-Türk ticaret, sanayi ve deniz ticaret odası adı ile kurulacak dernekler için Birliğin izni aranır. Müşterek odaların, izlenme ve denetlenme esasları, Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit olunur. Bu odalardan yurt dışında kurulmuş olanların faaliyetlerinin izlenmesi, yurt içindekilerin çalışmalarının denetlenmesi ve izlenmesi, Birlik tarafından yapılır. Bu şekilde kurulan dernekler, bu maddede yer alan hükümler dışında, genel hükümlere tâbidir. Birinci fıkra uyarınca kurulan dernekler dışındaki tüzel kişiler, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odası adını kullanamazlar. Birliğin gözetim ve denetimi altında özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip, kuruluş ve faaliyet amaçları aynı olan ve Birlikçe belirlenecek özel sektör kuruluşlarından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu oluşur. Kurulun kısa adı DEİK’tir. Kurul ikili ekonomik ilişkilerini, yönetim kurulunun kararları doğrultusunda iş konseyleri aracılığı ile yürütür. Kurul ile iş konseylerinin görev ve yetkileri teşkilâtlanma ve işleyişleri, organları, bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin esaslar Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kurulun bütçesi, kurucu kuruluşların Kurul yönetim kurulu tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatlarından, iş konseyi üyelik aidatlarından, Birliğin ödeyeceği katkı payı ve diğer gelirlerden oluşur. Kurul bütçesini Birlik denetler. Yüksek İstişare Kurulu MADDE 59. - Yüksek İstişare Kurulu; Birlik Başkanı, başkan yardımcıları, konsey başkanları ve şeref üyelerinden oluşan istişarî bir kuruldur. Birlik başkanlığı yapmış olanlar Kurulun doğal üyesi sayılırlar. Ayrıca, Birlik Yönetim Kurulunca ülke ekonomisine üstün hizmetleri bulunanlar arasından da şeref üyeleri belirlenebilir. Birlik Başkanı aynı zamanda Kurul başkanıdır. Kurul üyeleri, kendi üyeleri arasından iki başkan yardımcısı seçer. Kurulun görevleri ve çalışma esasları Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. İKİNCİ BÖLÜM Birlik Organları, Oluşumları ve Görevleri Birliğin organları MADDE 60. - Birliğin organları şunlardır: a) Genel Kurul. b) Oda ve Borsa Konseyleri. c) Yönetim Kurulu. d) Yüksek Disiplin Kurulu. Genel Kurul MADDE 61. - Genel Kurul, oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşur. Genel Kurulda her oda ve borsa en az bir delege ile temsil edilir. Bu delege oda ve borsa yönetim kurulu başkanıdır. İlave delegelerin belirlenmesinde seçmen listelerinde yer alan üye sayısı ile oda ve borsaların Birliğe fiilen ödedikleri aidatlar esas alınır. Oda ve borsalardan üye sayısı, ikibinden beşbine kadar olanlar bir; beşbinden onbine kadar olanlar iki; onbinden otuzbine kadar olanlar üç; otuzbinden ellibine kadar olanlar dört; ellibinden fazla olanlar beş ilave delege seçerler. Üye sayısı ellibini aşan oda ve borsalar, beş ilave delegeye ek olarak ellibinin üzerindeki her fazla ellibin üye için ayrıca bir ilave delege seçerler. Ayrıca, odalar ve borsalar, seçimin yapıldığı yıl hariç son dört yılda Birliğe fiilen ödedikleri aidatların ortalaması esas alınarak, onaltı yaşından büyükler için seçimin yapıldığı yıldan önceki yıl geçerli olan aylık brüt asgarî ücretin her yirmibeş katı tutarı için bir ilave delege seçerler. Ancak, bu şekilde belirlenecek ilave delege sayısı yirmiyi geçemez. Seçilen delege sayısı kadar da yedek delege seçilir. Delegelerin oda ve borsalardan çıkması, çıkarılması, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrılmaları hallerinde yerlerine yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre Genel Kurula katılırlar. Delegelerin Genel Kurula katılma masrafları temsil ettikleri oda veya borsa tarafından karşılanır. Genel Kurul, her yıl mayıs ayı içinde toplanır. Oda ve borsa meclislerinin görevlerine son verilerek yerlerine yeniden seçim yapılması durumunda, Genel Kurula gönderilecek delegeler yeniden seçilir. Genel Kurulun görevleri MADDE 62. - Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Birlik Başkanını, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçmek. b) İlgili delegelerce kendi aralarından oda ve borsa konseylerinin üyelerini seçmek. c) Muhasebe ve muamelat yönetmelikleriyle, odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem ve bilirkişi listelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları gösteren yönetmelikleri onaylamak. d) Ülkenin iktisadî durumu hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporları incelemek ve onaylamak. e) Birlik Genel Sekreterliği ve Genel Kurulun çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikleri onaylamak. f) Odalar ve borsalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişimi için gerekli tedbir ve kararları almak. g) Borsalarca yapılan genel düzenlemeleri onaylamak. h) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini ve bütçelerin düzenleme usullerini belirlemek. ı) Gerekli gördüğü hallerde komisyonlar kurmak ve seçeceği komisyon marifetiyle Birlik hesaplarını denetlemek. j) Birlik bütçesini incelemek ve karara bağlamak. k) Ülke ekonomisine ve Birliğe üstün hizmetleri bulunanları Yönetim Kurulunun teklifi ile şeref üyesi olarak seçmek. l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda ve borsa konseyleri MADDE 63. - Genel Kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri otuz üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilir. Ayrıca, her konsey için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ancak, konsey üye sayısı, Genel Kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. Her konsey, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Konsey başkanları, kendi aralarından ilk bir yıl için Genel Kurul Başkanını seçerler. İzleyen yıllarda konsey başkanları en yaşlı olandan başlamak üzere sırasıyla Genel Kurul Başkanı olurlar. Diğer konsey başkanları da genel kurul başkan yardımcısı sıfatıyla Genel Kurul Divanını teşkil ederler. Konseyler, yılda iki defadan az olmamak üzere, konsey başkanının teklifi ve Birlik Başkanının oluru üzerine Birlik merkezinde toplanır. Ayrıca, konseyler Birlik Başkanının talebi üzerine Genel Kurul Başkanının davetiyle öngörülen gündemi görüşmek üzere müşterek olarak toplanır. Konseylerin başkan ve üyelerinin toplantılara katılma masrafları Birlik tarafından karşılanır. Üst üste iki dönem konsey başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Oda ve borsa konseylerinin görevleri MADDE 64. - Oda ve borsa konseylerinin görevleri şunlardır: a) Konsey başkan ve başkan yardımcılarını seçmek. b) Oda ve borsalardan gelen konuları görüşüp teklif ve görüş şeklinde yönetim kuruluna sunmak. c) İktisadî raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri kesimin ekonomik sorunları hakkında incelemeler yapmak. d) Oda veya borsaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmek. e) İlgili toplantılarda ve protokolde konseyi, başkan veya başkan yardımcısı ile temsil etmek. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Birlik Yönetim Kurulu MADDE 65. - Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, başkan dahil onbeş üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından delegeler arasından seçilen Birlik Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulunun ondört asıl ve aynı sayıda yedek üyesi, Genel Kurulca delegeler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda, her oda ve borsa grubundan en az bir temsilci bulunur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından dört yıl için her bir oda grubunu ve borsaları temsilen beş başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Birlik Başkanının veya yokluğunda Birlik Başkanının yetkilendirdiği başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi Birlik Başkanı veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin toplantı başlayana kadar yapacağı başvuru ile gündeme yeni madde eklenir. Birlik Başkanı tarafından yetkilendirilen başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda başkan vekili olarak görev yapar. Birlik Başkanı aynı zamanda mensubu olduğu oda veya borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeliği ile meclis başkanlığı görevlerini yapamaz. Üst üste iki dönem Birlik Başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Birlik Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 66. - Birlik Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Odalar ve borsalar arasında çıkacak ihtilafları çözmek. b) Muhasebe ve muamelatta birlik ve beraberlik sağlamak üzere yönetmelikler hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. c) Ülkenin iktisadî durumu hakkında rapor hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak. d) Yabancı ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları ile borsalar tarafından yapılan yayınları izlemek ve Türkiye ile ilgili olanlardan üyeleri ve gerektiğinde resmî makamları haberdar etmek. e) Uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak, yabancı ülkelerdeki oda ve borsaların vekillik, mümessillik veya muhabirliğini kabul ve ifa etmek, ulusal ve uluslararası meslekî teşekküller kurmak, uluslararası meslekî toplantılara katılacak üyeleri seçmek. f) Bütçe dahilinde harcama yapmak. g) Oda ve borsaların Birlik aidatlarını süresi içinde yatırmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak. h) Birlik Genel Sekreterliği yönetmeliğini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. ı) Bu Kanunda Birlikçe çıkarılacağı öngörülen yönetmelikleri hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. j) İlgili kanunlar çerçevesinde bakanlıklarca istenen bilgileri vermek. k) Bir yıllık faaliyetler hakkında Genel Kurula rapor vermek. l) İktisadî konularda kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek. m) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. n) Talepleri halinde oda ve borsaların üyeleri arasındaki ihtilafları hakem olarak çözmek üzere yüksek tahkim heyeti kurmak. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla Birliğe verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Birlik Yönetim Kurulunun yetkilerinin devri MADDE 67. - Yönetim Kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını Birlik Başkanına, Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına ya da Genel Sekretere devredebilir. Yüksek Disiplin Kurulu MADDE 68. - Yüksek Disiplin Kurulu, delegeler arasından Genel Kurulca dört yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Yüksek Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye Kurula başkanlık eder. Üyelerden biri raportör olarak tayin edilir. Raportör üye karar oylamasına katılamaz. Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Başkanının çağrısı üzerine de toplanır. Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri MADDE 69. - Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır: a) Oda ve borsa meclislerinin disiplin cezalarına ilişkin kararları ile oda ve borsa yönetim kurullarının soruşturma açılmamasına ilişkin kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak. b) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birliğin Gelirleri Birlik aidatı MADDE 70. - Odalar ve borsalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde sekizini aidat olarak, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği bankalardan birine Birlik adına yatırmak zorundadırlar. Birlik aidatları bir önceki yıl fiili geliri üzerinden hesap edilerek, izleyen yılın temmuz ve aralık aylarında eşit iki taksitte yatırılır. Fiili gelire; 23 üncü ve 49 uncu maddelerde sayılan bütün gelirler ile menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri dahildir. Birlikçe alınacak ücretler MADDE 71. - Birlikçe, belgelerin onaylanması ve hizmetlerin verilmesi karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, tahkim gelirleri hariç olmak üzere, maktu ücretlerde onaltı yaşından büyüklere uygulanan asgarî ücretin brüt tutarının üç katından, nispî ücretlerde de bu tavanı aşmamak kaydıyla binde beşten fazla olamaz. Bu oran ve miktarlar, Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak tarifelerle tespit olunur. Birlikçe onaylanacak ve verilecek belgeler ve hizmetler şunlardır: a) Kapasite raporları. b) Faturalar, menşe şahadetnameleri, A.TR ve EUR. 1 dolaşım belgeleri ve sertifikaları. c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi hizmetleri. d) Kalite belgeleri. e) TIR ve ATA karneleri ile EAN-UCC çizgi kod sistemine ilişkin hizmetler. f) Tahkim hizmetleri. g) Fuar düzenleme yetki belgeleri. h) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgi ile hizmetler. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilân ücretleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve Bakanlık ile Birlik arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, Birlik Genel Sekreteri, ilgili genel sekreter yardımcısı ve gazete müdüründen oluşan bir Komite kurulur. Komitenin çalışma usul ve esasları ile Komite üyelerinin gazete gelirlerinden karşılanacak huzur hakları, Komite toplantılarına ilişkin giderler ve bu konu ile ilgili diğer hususlar Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Huzur haklarının net aylık miktarı brüt asgarî ücret tutarını geçemez. Gelirler ve bütçe MADDE 72. - Birliğin gelirleri; aidatlar, hizmetler karşılığı alınacak ücretler, bağış ve yardımlar, yayın gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur. Birlik bütçesi, Yönetim Kurulunca yıllık olarak hazırlanır ve Genel Kurulca kararlaştırılır. Bütçeden harcama, Birlik Başkanı veya yetkilendirdiği başkan yardımcısı ve Genel Sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Birlik Başkanı tarafından re’sen yapılabilir. Ayrıca, Birlik Başkanı için belirlenen miktardan fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda harcama, sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir. BEŞİNCİ KISIM Müşterek Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Personel Oda, borsa ve Birlik personeli MADDE 73. - Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tâbidir. Oda ve borsa genel sekreteri MADDE 74. - Odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilir. Genel sekreterin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir: a) Türk vatandaşı olmak. b) (5728 sayılı Kanun’un 578 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) c) Askerlikle ilişiği bulunmamak. d) (5795 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. f) Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak. g) Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır. Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın veya borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, oda veya borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Birlik Genel Sekreteri MADDE 75. - Yönetim Kurulunca, Birliğin işlerini yürütmek üzere, oda ve borsa genel sekreterleri için aranan nitelikleri haiz ve asgarî bir yabancı lisanı çok iyi derecede bilen bir Genel Sekreter atanır. Gerektiğinde yönetim kurulu bir veya daha fazla genel sekreter yardımcısı atayabilir. Genel sekreter yardımcılarında da Genel Sekreter için aranan nitelikler aranır. Genel Sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Genel Sekreter, Birlik personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Birliğin iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, Birlik personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu ve Birlik Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Cezai takibat MADDE 76. – (5728 sayılı Kanunun 539 uncu maddesi ile değişik) Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrakile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılırlar.” İKİNCİ BÖLÜM Malî Hükümler Tahsilat MADDE 77. - Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır. Bütçelerden ayrılacak paylar MADDE 78. - Odalar, borsalar ve Birlikçe hazırlanan bütçelerde; a) Genel Kurul kararıyla, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ödenmek üzere yüzde bir oranında, b) Bakanlık iç ticaret hizmetlerini geliştirmek üzere her yıl yüzde biri geçmemek üzere, Pay ayrılır. Bu şekilde ayrılacak payların kullanma esasları ve uygulaması yönetmelikle düzenlenir. Birlik ile oda ve borsaların bütçelerinde temsil, gezi, konaklama, seyahat, yevmiye ve huzur hakkı gibi harcamaları için ayıracakları pay bütçelerinin yüzde yirmisini, personel harcamaları için ayrılan pay ise bütçelerinin yüzde kırkını geçemez. İhale işleri ve hizmet alımı MADDE 79. - Odalar, borsalar ve Birliğin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve satımlarının tâbi olduğu usul ve esaslar açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkeleri gözetilerek, Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Odalar, borsalar ve Birlik, istisna ve vekâlet akdi ile hizmet alımı yapabilir. Kamulaştırma, şirket ve vakıf kurma MADDE 80. - Odalar, borsalar ve Birlik amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartı ile yetkili organlarının kararı ve Bakanlığın izni ile kamulaştırma yapabilirler. Kamu yararı kararı Bakanlıkça verilir. Odalar, borsalar ve Birlik, bu Kanunda öngörülen ekonomik nitelikli görevlerini yapmak, meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak ve Bakanlığın izni ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilirler. Odalar, borsalar ve Birlik, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulü Seçimlere ilişkin genel esaslar MADDE 81. - Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, bu Kanunda yazılı esas ve usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde yapılır. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hâkim il seçim kurulunca belirlenir. Birlik organları seçimlerinde görevli hâkim, merkez ilçe seçim kurulu başkanıdır. İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına ve Birlik organları seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve oy kullanma süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları belirler. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır. Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılır. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir. Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilân süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, görevli hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İlçe seçim kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilân edilir. Bu kararlara karşı, ilân süresi içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun bir gün içinde vereceği karar kesindir. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve ilgili oda veya borsa ile Birlik ve Bakanlığa bildirir. Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği günü tespit ederek ilgili oda veya borsa ile Birlik ve Bakanlığa bildirir. Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede, oda ve borsanın meclis ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Birlikçe üç veya beş kişilik bir kurul atanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Yedinci Bölümündeki suç ve cezalara ilişkin hükümler uygulanır. (5728 sayılı Kanunun 540 ıncı maddesi ile değişik) Oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Birlik ile oda ve borsaların organlarının seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir. (5290 sayılı Kanunla değişik) Milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer. Seçim sandık kurulu MADDE 82. - İlçe seçim kurulu başkanı, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanından sağlanan seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur ve aynı şekilde üç yedek üyeyi de belirler. Birlik organlarının seçiminde, seçim sandık kurulu için bir başkan ve dört üye ile beş yedek üye, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından merkez ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle, diğer seçim giderleri seçimi yapan oda, borsa veya Birlik tarafından karşılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri MADDE 83. - Oda veya borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler. Oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilmek için; a) Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak, b) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak, c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, d) (5728 sayılı Kanunun 541 inci maddesi ile değişik) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, e) (5728 sayılı Kanun’un 578 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) f) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, g) Okur-yazar olmak, Şartlarını haiz olanlar aday olabilir. Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (5795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik) Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanılabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Üye şirketin münfesih olması, işyeri ve merkez kaydını başka bir odanın çalışma alanına taşıması halinde, oda üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi sona erer. Oda ve borsa organlarının seçimleri MADDE 84. - Oda ve borsa organlarının seçimleri, bu Kanun hükümlerine göre aşağıda belirtilen esas ve usullere uygun olarak, ekim ayında başlar kasım ayı içinde bitirilir. a) Gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimi: 1) Meslek komiteleri seçiminden en az yirmi gün önce oda ve borsaların yönetim kurulları tarafından, seçilme hakkına sahip olanlarla, seçme hakkına sahip olanları gösteren, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen veri tabanında yer alan meslek gruplarına göre hazırlanan listeler, üç nüsha olarak kuruluşun bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanına sunulur. 2) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip listeleri seçim sandık kurullarına incelettirir ve varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra en geç beş gün içinde onaylar. Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar, oda veya borsanın ilân yerlerinde asılmak suretiyle üç tam iş günü ilân edilir. Bu listelerin örnekleri, talep edilmesi halinde oda veya borsa üyelerine masrafı ödenmek kaydıyla verilir. İlçe seçim kurulu başkanınca gerekli görülen hususlar yerel basın yayın organları aracılığı ile ilgililere duyurulur. 3) İlân süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde il seçim kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun üç gün içinde vereceği karar kesindir. 4) Bu suretle kesinleşen listelerle, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönderilir. Kesinleşen listeler ve seçime ilişkin diğer hususlar ilgili oda veya borsanın ilân yerlerinde seçimden önce üç tam iş günü süresince ilân edilir. 5) Yeni kurulan oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler, ilçe seçim kurulu başkanı veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek beş veya yedi üyeden oluşacak bir gruplandırma kurulunca yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak, meslek komitesi seçimleri için görevli hâkime verilir. 6) İlgili seçmen üyelerce, her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek mahsus zarflara oyların konulması ile meslek komitesi seçimleri yapılır. b) Meslek grupları, yargı gözetiminde oda ve borsa meclisleri için asıl ve yedek üyeleri meslek komitesi üyeleri ile birlikte seçer. c) Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç iki gün içinde yargı gözetiminde oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyelerini aynı listede seçer. d) Birlik Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte, meclis tarafından yapılır. Oda ve borsaların meclis, yönetim kurulu, disiplin kurulu ile Birlik Genel Kurulu delegesi seçimlerinde de gruplandırma işlemleri ve meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin esas ve usuller uygulanır. Oda ve borsa şubelerinin seçim usul ve esasları bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak, Birlikçe hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İtiraz süresi, oda ve borsa organları ile Birlik delegesi seçim sonuçlarının ilânından itibaren bir gündür. Birlik organlarının seçimi MADDE 85. - Genel Kurul delegeleri dışındaki Birlik organlarının seçimi, bu Kanunda düzenlenen usul ve esaslara göre ve yargı gözetiminde, mayıs ayı içinde yapılır. Birlik Başkanı, Birlik Genel Kurulunca, delegeler arasından öncelikle seçilir. Birlik Genel Kurulunda, Birlik Başkanının seçiminin yapıldığı gün içinde ilgili delegelerce kendi aralarından Birlik Yönetim Kurulu ve oda ve borsa konseylerinin asıl ve yedek üyeleri seçilir. Birlik Başkanı seçim sonucu açıklanmadan, Birlik Yönetim Kurulu ve konsey seçimlerine geçilemez. İtiraz üzerine Birlik Başkanı seçimi iptal edilirse, Birlik Yönetim Kurulu ve konsey seçimleri de kendiliğinden geçersiz sayılır. Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, Birlik Genel Kurulunca, delegeler arasından seçilir. Birlik Yönetim Kurulu ve oda ve borsa konseyleri seçimi ile Yüksek Disiplin Kurulunun seçimi birlikte yapılır. İtirazlar seçim günü yapılır ve aynı gün karara bağlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin ve Para Cezaları Disiplin cezalarının uygulanacağı haller MADDE 86. - Oda ve borsa üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı meslekî görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır. Disiplin suç ve cezaları MADDE 87. - Disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Uyarma; mesleğin icrasında ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin ilgili üyeye bir yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 1) Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak. 2) Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve talebin gereğini mazeretsiz olarak yerine getirmemek. 3) Üyesi olduğu odanın, borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek. 4) Müşteri veya iş sahipleri ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta bulunmak. b) Kınama; meslekî tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili üyeye bir yazıyla bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 1) Üyesi olduğu odanın, borsanın veya Birliğin itibarını zedeleyici asılsız yayında bulunmak. 2) Müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütlerini yerine getirmemek. 3) İş ilişkisinde bulunduğu kimseler hakkında haksız ithamda bulunmak. 4) Satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. 5) Nizamî olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmak. 6) İki yıl içinde birden fazla uyarma cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak. 7) Organ seçimlerinin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, hâkimin ve seçim sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymamak. c) Üyelikten geçici çıkarma; üyenin iki aydan az ve oniki aydan fazla süreli olmamak üzere oda veya borsa üyeliğinden çıkarılmasıdır. Kınama cezası alan üyenin, beş yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde üyelikten geçici çıkarma cezası verilir. d) Üyelikten uzun süreli çıkarma; üyenin kaydının üyesi bulunduğu oda veya borsa ile ticaret sicilinden beş yıl süre ile silinmesidir. Üyelikten geçici çıkarma cezası alan üyenin, üç yıl içinde kınama cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde üyelikten uzun süreli çıkarma cezası verilir. Bu maddede düzenlenen cezalar disiplin kurulunun teklifi üzerine meclis tarafından verilir. Disiplin suç ve cezaları hakkındaki esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Disiplin soruşturmasının yürütülmesi MADDE 88. - Oda ve borsa üyeleri hakkında disiplin soruşturması oda veya borsa disiplin kurulları tarafından yürütülür. Disiplin kurulları, üyelerinden birini soruşturmacı olarak tayin eder ve soruşturmacının sunduğu fezleke üzerine ceza teklifinde bulunur. Ceza teklifinin görüşüldüğü toplantıya soruşturmayı yürüten üye katılamaz. Disiplin soruşturmasının açılması MADDE 89. - Yönetim kurulları, ihbar veya şikâyet üzerine ya da davranışı doğrudan öğrenmesi halinde re’sen, on gün içinde disiplin soruşturması açılması hususunda karar vermek zorundadır. Disiplin kurulları, yönetim kurulunun soruşturma açılmasına dair kararının kendilerine iletilmesinden itibaren en çok iki ay içinde suç oluştuğuna kanaat getirerek ceza önermek veya suç oluşmadığına ve dolayısıyla ceza gerekmediğine ilişkin karar vermek zorundadır. Lüzumu halinde bu süre yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Disiplin soruşturması en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Disiplin soruşturması her halde, eylem ve davranışın gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde açılmak zorundadır. Ceza davasına konu teşkil eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin soruşturması açılması durumunda soruşturma ceza mahkemesi kararının kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde de yapılabilir. Savunma hakkı MADDE 90. - Disiplin soruşturmalarında ve verilecek para cezalarında, isnat olunan hususun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi, savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunludur. Ceza soruşturmalarının etkisi MADDE 91. - Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş bir üye hakkında, aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış olması, disiplin soruşturması açılmasını ve disiplin cezası verilmesini engellemez. Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması nedeniyle beraat hali müstesna, beraatla sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin soruşturması açılması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin soruşturmasını gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır. Kararların tebliği MADDE 92. - Disiplin cezaları gerekçeli olarak on gün içinde ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, uyarma cezası hariç, disiplin cezalarına ve ceza verilmeme kararlarına karşı tebellüğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. Disiplin cezalarına ilişkin kararlara karşı doğrudan veya itiraz üzerine verilen kararlar için idarî yargı yoluna başvurulabilir. Para cezaları MADDE 93. - Oda ve borsa üyelerinden; a) Mevzuata uygun olarak kayıt ve tescil muamelelerini yaptırmayanlara veya tescil ve ilânı gereken değişiklikleri bildirmeyenlere yıllık aidatlarının iki katı, b) (5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değiştirilen bent) Yetkili organlarca ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararlara riayet etmeyenlere yıllık aidatlarının beş katı, c) İmalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayanlara, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullananlara ve hileli, karışık veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal edip, satanlara yıllık aidatlarının on katı, Tutarında idarî para cezası verilir. Bu eylem ve davranışlara ilişkin idarî para cezaları, disiplin kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla verilir. Bu maddede belirtilen idarî para cezaları aynı fiilin bir yıl içinde her tekrarı için iki kat olarak uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, oda ve borsalar tarafından gelir kaydedilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen idarî para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz. Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi yetkili kuruluşça ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren altmış gün ve her halde ihlâlin vuku bulduğu tarihten itibaren iki yıldır. Para cezası verilmesi ayrıca disiplin cezası verilmesini engellemez. BEŞİNCİ BÖLÜM Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi Organların görevlerine son verilmesi ve faaliyetten men edilmesi MADDE 94. - Kuruluş amaçları veya Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda, borsa veya Birlik organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçtirilmesine, Bakanlığın veya bunların bulundukları ildeki Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin görev süresini tamamlar. Bu organların, görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. Yeni organ seçimleri yapılıncaya kadar rutin iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, oda ve borsalar için Birlik, Birlik için Bakanlıkça belirlenir. Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, oda ve borsalarda vali, Birlikte Bakanlar Kurulu, organların faaliyetten men edilmesine karar verebilir ve bu durumu Bakanlığa bildirir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içerisinde yetkili hâkimin onayına sunulur; hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar. Aksi takdirde, bu idarî karar kendiliğinden ortadan kalkar. Faaliyetten men kararı, organın görevlerine son verilmesi isteminin nihaî olarak karara bağlanmasına kadar geçerlidir. Yukarıda belirtilen veya kanunlarda öngörülen haller dışında, oda, borsa veya Birlik organlarının görevlerine son verilemez, bu organlarda yer alanlar görevden alınamaz. Oda ve borsaların lağvı ve tasfiyesi MADDE 95.- Kanunda belirtilen faaliyetlerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerine meclislerinin üçte iki çoğunluğu ile karar veren oda ve borsalar, talepleri üzerine Birliğin olumlu görüşü ile Bakanlık tarafından lağvedilir. Borsalar, faaliyetlerine ihtiyaç kalmaması durumunda, Birliğin teklifi üzerine Bakanlık tarafından lağvedilebilir. Odalar ve borsaların sahip olması gereken nitelik, alt yapı, bütçe ve üye sayısına ilişkin kriterler ile bu kriterlere uygunluğunu yitiren oda ve borsaların lağvı ile tasfiyesine ilişkin esas ve usuller, Birliğin görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Şubeye dönüşen oda ve borsaların varlıkları bağlandığı oda veya borsaya, kapanan oda ve borsaların varlıkları ise Birliğe intikal eder. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 96. - Oda, borsa ve Birlik organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulu için toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının çoğunluğudur. Oda, borsa ve Birlik organları toplantılarında çekimser oy kullanılamaz. Oda ve borsa yönetim kurulları haftada bir, meclis ve meslek komiteleri ayda bir, disiplin kurulları, kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Oda ve borsa yönetim kurulu, meclisi ve meslek komiteleri, gerektiğinde başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Oda ve borsaların bütün meslek komiteleri altı ayda bir müşterek toplantı yapar. Bu toplantıya yönetim kurulu da katılır. Üyeler, organ seçimleri hariç olmak üzere, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhrî hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Bu durumda toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanamaması halinde, yedek üyeler çağrılır. Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar. Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler hakkında uygulanmaz. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır. Oda veya borsa üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır. Oda, borsa veya Birlik organlarında yer alanların ölümü, istifası veya mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesi gibi hallerde de yerlerine yedek üye çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasında, aldıkları oy sayısı göz önünde tutulur. Ayrıca Birlik için, yedek üyelerin göreve çağrılmasında bu Kanundaki temsil esasları dikkate alınır. Odalar ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, oda, borsa veya Birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve Birlik Başkanı seçilir. Seçimlere kadar en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar. Vekâlet MADDE 97. - Odalar ve borsaların meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu başkanları ile Birlik Genel Kurulu Başkanı, Birlik Başkanı ve konsey başkanlarının yokluğunda, yetkilendirdikleri yardımcıları bu görevlere vekâlet ederler. Oda, borsa ve Birlik genel sekreterlerinin yokluğunda ise yerlerine görevlendirdikleri yardımcıları vekâlet eder. Huzur hakkı MADDE 98. - Oda ve borsa meslek komiteleri, yönetim kurulu ve meclis üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilebilir. Oda ve borsaların meslek komiteleri ve yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkını meclisler, meclis üyelerine verilecek huzur hakkını Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tespit eder. Odalar ve borsalar arası ilişki MADDE 99. - Aynı ilde kurulu odaların yönetim kurulları, alacakları meslekî kararlarda diğer odalara danışarak görüş isterler. Görüşü istenen oda, en geç yedi gün içinde görüşünü bildirir. Oda ve borsa yönetim kurulları, aynı ildeki diğer oda ve borsaların verdikleri kararlara itiraz edebilirler. İtiraz eden oda veya borsanın başvurusu üzerine en yaşlı meclis başkanının daveti ve başkanlığı altında, yönetim kurulları birlikte toplanarak ihtilafı çözerler. Anlaşmazlık halinde Birlik, hakem olur. Ayrıca, ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurulları, meslekî konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır. Toplanma ve müzakere usulü Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Denetim MADDE 100. - Odalar, borsalar, Birlik ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlığın denetimine tâbidir. Yönetmelikler MADDE 101. - Bu Kanunda Birlikçe hazırlanacağı belirtilen yönetmelikler, Bakanlığın onayı üzerine Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Uygulanmayacak hükümler MADDE 102. - Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 103. - 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatla 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümünden çıkarılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iptal edilen borsa komiseri unvanlı kadrolarda istihdam edilenler, bu Kanunla ihdas edilen uzman unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri itibarıyla iki ay içerisinde atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Borsa komiserlerinin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mâli hakları toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunda elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde oluşturulması öngörülen ortak veri tabanları, oda ve borsaların meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz üye listeleri, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar uyarınca altı ay içerisinde oluşturulur. GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde il odasına veya borsasına bağlı olarak şubeye dönüşen oda ve borsalarda, üyelerin bu oda veya borsaya, oda ve borsaların da Birliğe olan aidat borçları ve gecikme zamları silinir ve üyeler beş yıl herhangi bir aidat ödemezler. GEÇİCİ MADDE 5. - Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe olan gecikmiş aidat borçlarının tamamının, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme zamları silinir. GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ajanlıklar ilgili odaya bağlı şube veya temsilciliğe dönüşür. GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun 24, 25, 50, 51 ve 71 inci maddelerinde belirtilen aidat ve ücret miktarları 2004 yılı için taban yirmimilyon lira, tavan ise yüzotuzmilyon lira olarak uygulanır. GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce genel sekreter ve yardımcısı olarak atanmış olanlarda, bu Kanunun 74 ve 75 inci maddelerinde belirtilen nitelikler ile ilgili şartlar aranmaz. GEÇİCİ MADDE 9. - 2004 yılında yapılması gereken oda ve borsaların organ seçimleri 2005 yılı Mart ayı içinde yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce oda ve borsa organlarına seçilmiş olan üyelerin görev süreleri 2005 yılı Mart ayında yapılacak oda ve borsa organ seçimlerine kadar, Birlik organlarına seçilen üyelerin görev süreleri ise 2005 yılı Mayıs ayında yapılacak seçimlere kadar devam eder. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Birlik Başkanı unvanıyla seçime kadar görevine devam eder. Disiplin kurullarının ilk seçimleri de yukarıda belirtilen tarihlerde yapılır. Bu Kanunun 81 inci maddesinin son fıkrası, halen oda ve borsa organlarında görev yapanlar açısından, oda ve borsaların ilk organ seçimlerine kadar uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste iki dönem süresince meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler. GEÇİCİ MADDE 11. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ilçe oda ve borsaları, mevcut çalışma alanları dahilinde faaliyetlerini sürdürürler. GEÇİCİ MADDE 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların, mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunur. GEÇİCİ MADDE 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı yıl süreyle Birliğin yıllık gelirinin yüzde beşi, bu sürenin dolmasını takip eden onbeş yıl süreyle de yüzde ikisi Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılmak üzere bu kuruluşlara tahsis edilir. Tahsis edilecek meblağın paylaşım esasları Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. GEÇİCİ MADDE 14. — (5290 sayılı Kanunla ek.) Bu Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen seçimlerde uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 15 – (5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen geçici madde) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimleri, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde yapılır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi oluşturulana kadar Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Kanununun yayımını müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Eksperleri İcra Komitesini tespit eder. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin seçimi odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri ise Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin oluşmasından itibaren en geç onbeş gün içinde yapılır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulana kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ile Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tespit edilir." GEÇİCİ MADDE 16 – (5838 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile eklenen geçici madde) Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir. Yürürlük MADDE 104. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 105. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tokat / Türkiye Mail : info@tokattb.org.tr Firma Detayı
TERME TİCARET BORSASI
Menkul Kıymetler ve Ticaret Borsaları
Borsamız; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10.07.1990 Tarih ve 33223 sayılı, Terme ilçesinde Ticaret Borsası Kurulmasına dair yazının gönderilmesi ile kurulmuştur. Terme Ticaret Borsası İbrahim Karaçuha’nın Müteşebbis Heyet Temsilciliği’nde faaliyetine başlamış olup 01.09.1990 tarihinde yapılan seçimlerde ilk Meclis Üyelerini seçtikten sonra 07.09.1990 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerini ve Yönetim Kurulu Başkanını seçerek faaliyetine başlamıştır. Borsa kurulduğunda Çay Mahallesi Çağlayan Caddesi’nde Özdemirler Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ ne ait binada hizmet vermiş olup 31.07.1996 yılında Yeni Mahalle Irmak Caddesi No:1 Kat:2 adresinden şimdiki hizmet binasını satın alarak iç donanımını yaptıktan sonra 1998 yılında kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır . Borsamızda görev yapmış Meclis Kurulu Başkanlarımız; ✔ Necmettin ÖZDEMİR 07/10/1990 – 31/11/1995 ✔ Mehmet KATAR 01/12/1995 – 10/11/1997 ✔ Cemil KONDAKÇI 11/11/1997 – 10/02/1998 ✔ Mehmet KATAR 16/02/1998 – 07/09/1999 ✔ Ali TAŞ 19/10/1999 – 04/03/2005 ✔ Bülent BERK 05/03/2005 – Halen Borsamızda görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanlarımız; ✔ İbrahim KARAÇUHA 10/07/1990 – 01/10/1990 ✔ Kadir KONDAKÇI 01/10/1990 – 24/03/1992 ✔ Necdet ÖZDEMİR 25/03/1992 – 01/12/1995 ✔ Yunus AKSOY 01/12/1995 – 24/11/1997 ✔ Haluk TRABZON 01/12/1997– Halen Terme Ticaret Borsası Meclis Kurulu 14 Meclis Üyesinden oluşmaktadır. Meclis Kurulu içinden seçilen 5 kişi ile de Yönetim Kurulumuz oluşturulmuştur. Terme Ticaret Borsası 2011 yılında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış ve 07/07/2011 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünden Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yürütmüş olduğu Akredite Oda ve Borsa programına 2014 yılında yapmış olduğumuz başvuru neticesinde 11. Dönem Akreditasyon Sürecine dahil olmuş durumdayız.
Samsun / Türkiye Mail : termeticborsa@ttmail.com Firma Detayı